VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

 

 

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi :18 Haziran 2001

Resmi Gazete Sayısı :24436

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile, hayvan sağlığı ile ilgili muayenehanelerin ve polikliniklerin açılış, ruhsatlandırma ve denetimlerine yönelik hususları düzenlemektir.

Madde 2- Bu Yönetmelik veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak olan muayenehanelerin ve polikliniklerin  sahip olması gereken teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile bu gibi yerlerin açılma, çalışma ve denetlenme esaslarını belirleyerek,Yönetmelik esaslarına uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimliği Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere Dair Kanun, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu , 9/8/1991 tarihli ve 20955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 28/02/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Mesleklerini İcra Edebilmelerine İlişkin Kanuna  dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar:

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

d) İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüklerini,

e) Muayenehane : Hayvanların  ayakta muayene, teşhis ve tedavilerinin ve bunlarla ilgili uygulamalarının yapıldığı  veteriner hekim tarafından kurulmuş iş yerini,

f) Poliklinik : Birden fazla veteriner hekimin mesleklerini icra etmek için bir araya gelerek açmış oldukları muayenehaneler bütününü,

g) Veteriner Hekim : Hayvan hastalıklarını önleyen, teşhis koyan, tedavi eden ve hayvan ıslahı ile gelişmesine katkıda bulunan, ayrıca hayvansal gıdaların kaliteli üretimi ve kontrolü için çalışan, zoonozlarla mücadele ederek halk sağlığını koruyan, 6343 sayılı Kanuna göre  veteriner hekim  ünvanı kazanmış kişiyi,

h) Hükümet Veteriner Hekimi : 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasında ve tatbikinde, Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekimi,

ı) Kamu Veteriner Hekimi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan veteriner hekimi,

i) Serbest Veteriner Hekim : 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip Veteriner Hekimi,

j) Veteriner Hekimler Odası : 6343 sayılı Kanunla belirtilen  mesleki kuruluşu,

k) Hasta :  Veteriner Hekimin müdahalede bulunduğu sahipli veya sahipsiz  hayvanı,

l) Hasta sahibi :  Hasta hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran,  maddi ve manevi sorumluluğa sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Müşteri : Hayvanın hasta olduğu gerekçesiyle veteriner hekime müracaat eden madden sorumlu tutulan gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Sorumlu Yönetici: Polikliniğin, kuruluş, işleyiş ve denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde birinci derecede sorumlu veteriner hekimi,

o) Reçete : Yetkili veteriner hekimin eczacıya ya da ilaç satmakla yetkili diğer bir veteriner hekime hitaben yazdığı ve ilaçların yetkililer tarafından verilmesine veya hazırlanmasına ve bu ilaçların hasta sahibi veya yetkili tarafından kullanılmasına ilişkin bilgileri içeren hekimin adı, diploma numarası, tarihli ve imzalı belgeyi,

ö) İlaç: Hayvanları hastalıktan korumak veya tedavi etmek için, tüm farmasötik üretim aşamalarından geçerek kimyasal ve biyolojik kökenli maddelerden hazırlanmış, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış preparatları,

p) 1. Sınıf İlaçlar : İhtiva ettikleri ilaç etkin maddelerinin hayvanlar üzerinde psiko- nöyrotropik etkileri sebebiyle, ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca imalat,ithalat,satış ve kullanımları  özel bir resmi kontrol ve kayda tabii tutulan  müstahzarları,

r) Aşı :İçerdikleri antijenik maddelerle verildikleri hayvanlarda immun sistemi uyararak bağışıklık meydana getiren preparatları,

s) Serum : Hayvanlarda koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılan ve içerisinde spesifik bağışıklık maddelerini taşıyan preparatları,

ş) Biyolojik madde : Hayvanlarda immünolojik sistemin faaliyetleri ile ilgili olarak teşhis, tedavi ve koruma amacıyla kullanılan organik kökenli maddeleri,

t) Kozmetik : Hayvanların sağlığına zarar vermemek kaydıyla temizlenmeleri, istenmeyen kokuların giderilmesi , görünümlerinin değiştirilmeleri ile doku ve organların korunması amacıyla kullanılan farmasötik ürünleri,

u) Karma Yem : Çeşitli yemlerin standardına uygun olarak karıştırılması ile elde edilen yemleri,

ü) Yemlik preparatlar : Kimyasal analiz, sentez veya istihraç yolları ile fabrikasyon şeklinde elde edilen ve yemin değerini arttırmaya yardım edebilecek karakterdeki müstahzarlar ile vitaminler gibi koruyucu maddeleri ihtiva eden yemleri,

v) Mineral Yemler : Kalsiyum, fosfor, tuz, iz mineraller, sentetik üre, amonyum tuzları ve benzeri gibi sadece mineral maddeler veya bunların karışımlarından ibaret olan yemleri,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayenehane Açma Şartları

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan veteriner hekimler ile sadece serbest olarak mesleğini icra etmek isteyen veteriner hekimler 6343 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerini yerine getirmeden  muayenehane açamazlar.

Muayenehane açabilmek için, aşağıdaki şartları taşımak gerekir;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 2527 sayılı  Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak,

b) Türkiye sınırları içindeki Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı Ülke  Veteriner Fakültelerinden mezun olmuş ise, Türkiyedeki Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinden birinde Collegium sınavına girip kazanmış olmak ve denkliği Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylanmış diplomaya sahip olmak,

c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hali bulunmamak.

“Herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda muayenehane açmak isteyen veteriner hekimler, muayenehanelerini kamu görevi yaptıkları kuruluşun bulunduğu  merkez ilçe veya ilçe sınırları içinde açmak zorundadırlar.” (Değişik 20.12.2001 tarihli ve 24616 sayılı R. G.)

Aynı muayenehanede birden fazla veteriner hekime ruhsat verilmez.

Muayenehane Açmak İçin Başvuru İşlemleri

Madde 6- Muayenehane açmak isteyen ve gerekli şartları haiz olan veteriner hekimler aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler.

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin Noter onaylı sureti.

b)Varsa ihtisasını gösteren belgenin Noter onaylı sureti.

c)Nüfus cüzdan sureti.

d)İkametgah ilmühaberi.

e)3 adet fotoğraf.

f)Muayenehaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.

“g) Bağlı bulundukları Bölge Veteriner Hekimler Odasından alacakları yeni tarihli oda kayıt belgesi.

Yukarıda belirtilen belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan muayenehaneye, Valilik Oluru ile İl Müdürlüğünce ruhsat verilir. Muayenehane ruhsatı verilmiş veteriner hekimin adı-soyadı, adresi, ruhsat tarihi ve numarası Bölge Veteriner Hekimler Odasına bir yazı ile bildirilir.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

Muayenehanenin Bölümleri, Asgari ve Teknik Şartları

Madde 7- Açılacak olan muayenehanede, aşağıdaki asgari ve teknik şartlara uyulmak zorundadır.

a)Hasta sahipleri ile görüşmelerin yapıldığı, büro malzemeleriyle donanımlı, ilaç bulundurma ve satma yetkisi varsa usulüne göre ilaçların konulacağı ilaç dolaplarının bulunduğu  asgari 10 m² büyüklüğünde veteriner hekim odası olmalı,

b)Hasta hayvanın muayene edileceği, aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu, müstakil bölümden oluşmuş asgari 6m² büyüklüğünde muayene odası olmalı,

“c) Veteriner hekimin kullandığı alet, ekipman, giyecek ve suni tohumlama malzemelerinin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı ve diğer odalardan ayrı müstakil bir bölüm halinde asgari 4 m2 büyüklüğünde malzeme odası olmalı,” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

d)Muayenehanenin tüm alanı asgari 20m² olmalı,

e) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir  malzemelerle yapılmış olmalı,  bütün bölümler aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalı,

f) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 cm ebadında ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalı,

g) Muayene odasında; 95x110x60 cm ebadında paslanmaz  malzemeden yapılmış muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin  muhafaza edildiği camlı dolap ve mutlaka lavabo olmalı,

h) Muayenehanenin her müstakil bölümünde çöp kutusu olmalı,

ı) Muayenehanedeki tıbbi atıklar, her iki yüzünde DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup,  muayenehane içinde muhafaza edilmeli, toplama aracı gelmeden önce kesinlikle muayenehane dışına çıkarılmamalı,

i) Muayenehanenin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme, duvarları açık renkli malzeme ile kaplı olup, duvarlara; veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olmamalı,

j)Muayenehane içerisi yeteri kadar aydınlık olmalı,

k) Hasta kabul bölümünde, Veteriner Hekim Diploması, Muayenehane Ruhsatı varsa Uzmanlık Belgesi, Suni Tohumlama Belgesi, , Bölge Veteriner Hekimler Odasının o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere belirlenip asılmış Ücret Tarifesi, varsa İlaç Bulundurma ve Satma Ruhsatı,  hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılmalı,

l)Veteriner hekimler muayenehanelerinde mesleklerinin gerektiği şekilde beyaz önlük ile operasyonda giyilen yeşil, mavi veya bordo renkli operasyon kıyafeti kullanmalı, önlüklerinin yakalarında hekimin adı, soyadı, ünvanı ve diploma numarasını gösteren kimlik kartı bulunmalı,

m) Yangın ve patlamalara karşı  yangın söndürme cihazı olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Poliklinikler

Poliklinik Açma Şartları

Madde 8- Mahiyeti itibariyle muayenehaneler bütünü olarak değerlendirilen poliklinikler aynı zamanda 6343 sayılı   Kanun hükümlerine  tabidir.

Poliklinikler;

“a) 6343 sayılı Kanun ile tanımlanan, ülkemizde mesleğini icra etme yetkisine sahip olup bir araya gelmiş veteriner hekimler,” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

b)Ortaklarının tümü (a) bendinde tanımlanan kişilerden oluşan şirketler,

tarafından açılır.

Bu hükümlere göre bir araya gelerek poliklinik açacak veteriner hekimlerin, aşağıdaki şartları taşıması gerekir;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak  veya 2527 sayılı  Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmaları.

(2) Türkiye sınırları içindeki Veteriner Fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke dengi Veteriner Fakültelerinden mezun olmuş ise, Türkiyedeki  Üniversitelerin Veteriner Fakültelerinden birinde Collegium sınavına girip kazanmış olmak ve denkliği Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylanmış diplomaya sahip olmaları.

(3) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hali bulunmamaları.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde  asli ve sürekli görevlerde çalışanların 657 sayıl Kanunun 28 inci  maddesi hükümlerine uymaları.

Her poliklinikte bir sorumlu yönetici bulunmalıdır. Şirket kurarak bir araya gelen veteriner hekimlerin açmış olduğu polikliniklerde, şirket müdürü aynı zamanda polikliniğin Sorumlu Yöneticisi görevini üstlenebilir.

Poliklinik Açmak İçin Başvuru İşlemleri

Madde 9- Poliklinik açacak veteriner hekimler, polikliniğin adı, faaliyet gösterdiği adresini belirten, sorumlu yönetici imzalı bir dilekçeyle aşağıdaki  belgeleri de dilekçelerine ekleyerek Valiliğe müracaat ederler.

Poliklinikte görev alacak tüm veteriner hekimlere ait,

(1) Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti,

(2) Varsa uzmanlık belgesi sureti,

(3) 3 er adet vesikalık fotoğraf,

(4) Nüfus cüzdan sureti,

(5) İkametgah ilmühaberi,

(6) “Bağlı bulundukları Bölge Veteriner Hekimler Odasından alacakları yeni tarihli oda kayıt belgesi.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

b) Poliklinik olarak kullanılacak işyerinin, oda düzeyinde, tüm mekanlarını ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği.

c) Şirketin; kuruluşunu, ortaklarını ve faaliyet sahasını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı yada Noter onaylı sureti.

d) Poliklinikte Sorumlu Yönetici olarak görev alacak kişinin Sorumlu Yönetici olarak çalışacağına dair Noter onaylı sözleşmesi.

 “Yukarıda belirtilen belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan polikliniğe, Valilik Oluru ile İl Müdürlüğünce ruhsat verilir. Ruhsat verilmiş polikliniğin Sorumlu Yöneticisine Ek-7 deki Sorumlu Yönetici Belgesi, poliklinikte görev yapan veteriner hekimlere ayrı ayrı Ek-8 deki Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi, poliklinikte görev yapacak olan yardımcı sağlık personeline ayrı ayrı Ek-9 daki Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi, İl Müdürlüğünce düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin birer sureti İl Müdürlüğünde polikliniğe ait dosyada saklanır. Ruhsat verilmiş poliklinikteki veteriner hekimlerin adı-soyadı, polikliniğin adresi, ruhsat tarih ve numarası Bölge Veteriner Hekimler Odasına bir yazıyla bildirilir.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

Polikliniklerin Bölümleri, Asgari ve Teknik Şartları

Madde 10- Açılacak olan Polikliniklerde aşağıda belirtilen asgari ve teknik şartlar aranır.

a) Hasta sahibiyle görüşmelerin ve kayıtların yapıldığı,  büro malzemeleri ile donanımlı, ilaç bulundurma ve satma yetkisi varsa usulüne göre ilaçların konulacağı ilaç dolabının bulunduğu asgari 10 m² büyüklüğünde veteriner hekim odası olmalı,

b) Hayvanların muayene edileceği, aşı, serum, biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu asgari 6m² büyüklüğünde iki adet muayene odası olmalı,

c) Hastalarına ait teşhis hizmetlerinde kullanılacak laboratuvar ve röntgen tertibatı oluşturulacaksa, bunlar için 4m² den az olmamak kaydıyla ayrı bir oda bulunmalı,

“d) Veteriner hekimlerin kullandığı alet, ekipman, giyecek ve suni tohumlama malzemelerinin bulunduğu, içeriye hasta hayvan girişi ve çıkışının engellendiği, raflarla donanımlı, diğer odalardan ayrı bir müstakil bölüm halinde asgari 4 m2 büyüklüğünde malzeme odası olmalı,” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

e) Hijyenik koşullara uygun tuvalet ve duşa kabin bulunmalı,

f) Bütün oda veya bölümlerin girişinde 5×20 cm ebadında, ne amaçla kullanıldığını belirtir tabela bulunmalı,

g) Polikliniğin zemini düz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanmış, duvarları açık renkli malzeme ile kaplı olup, duvarlara; veteriner hekimlik mesleğini ilgilendiren konuların dışında resim ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak şekil ve sıklıkta olmamalı,

h) Polikliniğin içerisi yeteri kadar aydınlatılmış olmalı,

ı) Veteriner hekimler poliklinikte mesleklerinin gerektirdiği şekilde beyaz önlük ile yeşil, mavi veya bordo renkli operasyon kıyafeti kullanmalı, önlüklerinin yakalarında hekimin adı, soyadı, ünvanı ve diploma numarasını gösteren kimlik kartı bulunmalı,

i)Poliklinikte yangın ve patlamalara karşı  yangın söndürme cihazı olmalı,

j) Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılmış olmalı,

k) Bütün bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda olmalı,

l) Muayene odasında, 95x110x60 cm ebadında paslanmaz malzemeden yapılmış, dezenfekte edilebilen  muayene masası, veteriner hekimin mesleğini icra ederken kullanacağı alet ve malzemelerin bulunduğu camlı dolap ve lavabo bulunmalı,

m) Poliklinikte  her müstakil bölümünde çöp kutusu olmalı,

n) Poliklinikteki tıbbi atıklar, her iki yüzünde DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunan kırmızı renkli torbalara konulup, muayenehane içinde muhafaza edilmeli, toplama aracı gelmeden önce kesinlikle poliklinik dışına çıkarılmamalı,

o) Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, Poliklinik Ruhsatı, Sorumlu Yönetici Belgesi, Veteriner Hekimlerin Çalışma İzin Belgesi, bağlı bulundukları Veteriner Hekimler Odasından alınmış o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla hazırlanmış Ücret Tarifesi, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılmalıdır.

Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimler

Madde 11- Poliklinikte veteriner hekimlerden birisi Sorumlu Yönetici olarak görevlendirilir. Sorumlu Yönetici olmadığı zamanlarda yerine bakacak olan yetkili veteriner hekimin kim olacağı daha önceden belirlenmiş olmalıdır. Sorumlu Yönetici  sadece bir poliklinikte Sorumlu Yönetici olarak görev üstlenebilir. Sorumlu Yönetici adına aynı zamanda Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi de düzenlenecektir.

Sorumlu Yöneticinin görevleri, aşağıda sayılmıştır;

a) Polikliniklerin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

b) Poliklinikte görevine son verilen veya ayrılan veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli ile ilgili çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içinde İl Müdürlüğüne iade etmek.

c)Polikliniğin çalışma saatleri içinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak.

d)Poliklinik adına ilgili belgeleri onaylamak.

e)Denetimler sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak.

f)Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak torbalara konup toplama araçlarına teslim edilmesini sağlamak.

g)Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde İl Müdürlüğüne bildirmek.

Sorumlu Yönetici, polikliniğin kuruluşu, işleyişi, denetimi ile ilgili her türlü işlemlerde İl Müdürlüğü ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

Sorumlu Yönetici poliklinikteki görevinden ayrılmak istediğinde veya Sorumlu Yöneticilik görevine son verilmek istendiğinde bu durumun şirket tarafından bir hafta öncesinden İl Müdürlüğüne bildirilmesi şarttır.

Veteriner hekimler, hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden, yaptıkları işlemlerin kayıtlarının işlenmesinden, karşılaştıkları aksaklıkları Sorumlu Yöneticiye bildirmekten, alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar.

“Geçici süreli çalışacak veteriner hekim ve stajer öğrenciler” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

MADDE 11/A – Veteriner hekimler, muayenehanelerde ve polikliniklerde mesleki bilgilerini ve pratikliklerini geliştirmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere ve bir yılı aşmamak şartıyla süreli olarak çalışabilir. Bu amaçla, muayenehanelerde veteriner hekim, polikliniklerde ise sorumlu veteriner hekim bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Dilekçe ekinde; yanında çalışacak veteriner hekime ait diplomanın fotokopisi, bağlı bulunduğu Bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış yeni tarihli oda kayıt belgesinin bulunması zorunludur. Ayrıca dilekçede çalışacak veteriner hekimin göreve başlama ve bitiş tarihi belirtilir.

Veteriner Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler Veteriner Fakültesi tarafından belirlenen kurallara uymak şartıyla muayenehane ve polikliniklerde stajlarını yapabilirler. Staj yapacak öğrenciye ait bilgiler, hangi süreler arasında staj yapacağı ve Veteriner Fakültesi tarafından verilen uygun görüşün bir fotokopisi ile birlikte muayenehanelerde veteriner hekim, polikliniklerde ise sorumlu veteriner hekim tarafından bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirilir.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Yardımcı Personel İstihdamı

Madde 12- Veteriner hekimler açmış oldukları muayenehanelerinde ve polikliniklerde, 657 sayılı Kanununa tabi olmayan veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı gibi personeli  yardımcı sağlık personeli olarak çalıştırabilirler. Yanında yardımcı sağlık personeli çalıştırmak isteyen serbest veteriner hekimler, Valiliğe, bir dilekçeyle başvurarak yardımcı sağlık personelinin Noter onaylı diploma sureti veya mezuniyet belgesini, aralarında yaptıkları imzalı protokolün bir nüshasını iki resimle birlikte ibraz ederler. Yardımcı sağlık personeliyle yapılan iş akdi Noter tasdikli olmalıdır. İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenen evraklar uygun bulunduğu takdirde yardımcı sağlık personeli adına, Ek-9 daki örneğe uygun olarak Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi düzenlenir.

Muayenehanelerde veya polikliniklerde, yardımcı sağlık personeli adı altında görev yapacak olan personel, kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütebilir.

Muayenehanesinde veya polikliniğinde , İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Yardımcı Sağlık Personeli Çalışma İzin Belgesi olmadan, veteriner sağlık teknikeri, teknisyeni veya laborantı çalıştıran sorumlu veteriner hekimler hakkında diğer kanun hükümleri saklı  kalmak kaydıyla 23 üncü  maddede bahsedilen cezai işlemler uygulanır.

Muayenehanelerde veya polikliniklerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel çalıştırılacak ise,  veteriner hekim tarafından,  personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisi iliştirilerek Valiliğe müracaat edilir.

Alet-Malzeme

Madde 13- Muayenehane ve polikliniklerde bulundurulması gereken alet ve malzemeler Bakanlık tarafından çıkarılacak  talimatla belirlenir.

Ürün Bulundurma ve Satma

Madde 14- 4631 sayılı Kanun hükümlerine göre,  muayenehane veya poliklinik ruhsatı olan veteriner hekimler Bakanlıkça belirtilen esaslar doğrultusunda ilaç bulundurma ve satma ruhsatı da alabilirler.

Muayenehane ve polikliniklerde, karma yem, mineral yem ve yemlik preparat bulundurup satmak için, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda, 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliğine göre,  ruhsat almak zorundadır.

“Hayvanlara yönelik olan her çeşit malzeme satışı, muayenehane veya polikliniklerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen bölümlerinin dışında ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm, muayenehane veya polikliniğin tüm alanının %25 inden fazla alana sahip olamaz. Bu bölümlere hasta hayvan giriş ve çıkışına izin verilmez. Satışı yapılan ürünlerin muayenehane veya polikliniğin bölümlerinde teşhiri yapılamaz.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

İlaçların Muhafazası

Madde 15- İlaç bulundurma ve satma ruhsatı olan muayenehane ve polikliniklerde, ilaçlar, muayenehanede yeterli genişliği, aydınlığı, havalandırılması, hijyeni ve zararlı dış etkilerden korunması sağlanacak nitelikte ve donanıma sahip olan bölümde, aşağıdaki şartlar altında bulundurulur;

a)İlaçlar farmakolojik etkilerine göre gruplandırılmalı, bu gruplar içindeki ürünlerde kimyasal yapıları, farmosötik şekilleri, kullanılma özellikleri dikkate alınarak muhafaza edilmeli,

b)1.Sınıf İlaçlar diğerlerinden ayrı ve kilitli dolaplarda bulundurulmalı,

c)Haricen kullanılan dış parazit ilaçları, diğer ilaçlardan ayrı bulundurulmalı,

d)İlaçlar, ilaç olmayan maddelerden ayrı olarak bulundurulmalı,

e)Veteriner kozmetikler ayrı olarak bulundurulmalıdır.

Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin Muhafazası ve Kullanımı

Madde 16-Muhafazası özel donanımı gerektiren aşı, serum ve biyolojik maddeler uygun nitelik ve ebada sahip soğutucu içinde bulundurulacak ve yeterli  muhafaza şartları altında hastaya intikali sağlanacaktır. Veteriner hekimler aşı, serum ve biyolojik maddeleri uygun şartlarda taşıma, bulundurma ve uygulamaya yetkili olup, hasta sahibine elden vererek satışını yapamaz.

Bu amaçla, aşı, serum ve biyolojik  maddelerin muhafazası için iş yerinde sadece bu işe tahsis edilmiş ve bu maddelerin özelliğine göre muhafaza edilmelerini sağlayacak soğutucu bulundurulacaktır.

Teşhis amacıyla kullanılan kitler ve gereçler, aşı, serum ve biyolojik maddelerden ayrı raflarda bulundurulacaktır.

Sürşarj Etiketi

Madde 17- 4631 sayılı Kanunla, satma hakkı kazanılan  mamullerin fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığın uygun gördüğü normlarda olan ve Bakanlığın izin verdiği kuruluşlarca bastırılmış sürşarj etiketleri kullanılacaktır.

Sorumluluk ve Bildirim

Madde 18- Muayenehane ve poliklinik açmış olan veteriner hekimler meslekleriyle ilgili olarak aşağıdaki konulardan sorumludurlar;

a)İhbarı mecburi hastalıkları resmi  makamlara bildirmek,

b)Yaptıkları aşılamaların cinsini, yerini, tarihini, hayvan nevi ve sayılarını her ayın ilk haftasında İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

c)Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve sonuçları istenen sürede ve eksiksiz olarak İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

d)Gerekli kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili defterleri bulundurmak,

“e) Bakanlığın, İl Müdürlüğünün ve odanın açtığı her türlü eğitim programına katılmak.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

Polikliniklerde tutulması gereken kayıtlardan ve her türlü bildirim ve denetimlerden birinci derecede Sorumlu Yönetici sorumludur. Sorumlu Yöneticinin ve veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları ayrıca 11 inci  maddede belirtilmiştir.

Kayıt Sistemi

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerine tabi veteriner hekim muayenehaneleri ve poliklinikler aşağıdaki döküman ve defterleri bulundurmak zorundadırlar.

a) Muayenehane ve polikliniklerde, muayenehane ve polikliniğin ismini taşıyan reçete kullanılır. Reçetede ayrıca veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, tarih bulunmak zorundadır. Reçete yazımından sonra mutlaka veteriner hekim kaşesini basarak imzalamalıdır. Bunun dışında başlıksız, imzasız, kaşesiz reçete kullanılamaz.

b) Gelen hastaların kayıt edildiği, Ek-1 deki örneğe uygun klinik protokol defteri olacaktır. Veteriner Hekim teşhis, muayene,  kontrol ve tedavi ettiği hayvanın eşkalini, durumunu, sahibinin isim ve adresini, hayvana uygulanan işlemleri, verilen reçeteyi ve tarihini bu deftere kaydeder.

c) Bakanlık merkez teşkilatı ve İl Müdürlükleri tarafından yapılacak denetim ve teftiş sonuçlarının yazıldığı Ek-2 deki örneğe uygun denetim defteri olacaktır.

d) Hayvanlara uygulanan aşı, serum, biyolojik  maddelerin kayıt edildiği Ek-3 deki örneğe uygun aşı, serum ve biyolojik madde kayıt defteri olacaktır.

e) 1. sınıf ilaçları kullanan ve bulunduran Veteriner Hekimler için Yönetmelikte, Ek-4 deki örneğe uygun 1. sınıf ilaçlar için  kayıt defteri olacaktır.

f) Veteriner hekimler yazmış oldukları reçeteleri, Ek 5 deki örneğe uygun reçete kayıt defterine kaydedecektir. Serbest veteriner hekim kendi kullandığı reçeteye tabi ilaçlar içinde gerekli reçeteyi düzenler ve deftere kaydeder.

Söz konusu defterlerin her sayfası İl Müdürlüğünün ilgili birimlerince mühürlenir. Muayenehane ve poliklinikler, muayene ve tedavi edilen hayvanlarla ilgili bilgileri Ek 6 daki örneğe uygun olarak her ay mahallindeki İl/İlçe Müdürlüklerine bildirir.

İstihdam

Madde20- Bakanlık muayenehane veya poliklinik açmış veteriner hekimleri, hayvan sağlığı ile ilgili hizmetleri yapmak amacıyla istihdam edebilir. Veteriner hekimlerin istihdamı Bakanlıkça çıkarılan mevzuat çerçevesinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlan, Reklam,Denetim, Cezalar, Kapatma ve Değişiklik

İlan, Reklam

Madde 21- Veteriner hekimler birden fazla yerde muayenehane ve poliklinik  açamazlar. Veteriner hekimler açtıkları muayenehane veya poliklinikler için reklam ve propaganda mahiyetinde olmamak kaydıyla ilanlar tertip edebilir. Muayenehanelerin ve polikliniklerin  tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı tabela asılabilir.

Muayenehane açmış Veteriner Hekimler tabelalarında, ilanlarda ve reçete kağıtlarında ilgili kanunlar uyarınca kazandıkları ünvanları kullanabilirler. Bunun dışında yanıltıcı bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği küçük düşürücü ifadeler kullanamazlar. Veteriner hekim kendi adına düzenlenmiş reçeteyi kullanır. Muayenehanenin dışındaki tabelaya muayenehanenin adı, telefon numarası, veteriner hekimin adı, ünvanı varsa kazandığı ihtisasları yazılı olabilir. Tabelada başka bir ünvan veya mevcut ünvanların yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz. Tabelada en fazla iki renk kullanılabilir. Muayenehanenin dış cephesinde bu tabeladan başka bir tabela veya her ne şekilde olursa olsun yazı, ilan ve reklam benzeri ibare bulundurulamaz.

Polikliniklerde, sadece ruhsatta belirtilen isim yazılı bir dış tabela asılır. Polikliniğin birden fazla cephesi varsa en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabelada en fazla iki renk kullanılabilir. 24 saat açık kalacak olan polikliniklerin tabelaları mutlaka ışıklı olacaktır.

Polikliniklerde, çalışan veteriner hekimlerin isimlerini, varsa uzmanlıklarını ve telefon numarasını gösterir ayrı bir tabela da asılabilir. Bu tabela dış tabelanın yanına veya polikliniğin girişine asılabilir. Bu tabelanın yüzey alanı dış tabeladan büyük olamaz. Bu tabela ışıklı olamaz. 

Poliklinikte görev alan veteriner hekimler, polikliniğin adına düzenlenmiş reçeteyi kullanırlar ve reçeteyi yazan veteriner hekim reçeteye kendi adı soyadı, diploma numarasının bulunduğu kaşeyi basar ve imzalar.

Denetim

“Madde 22 – Muayenehane ve poliklinikler yılda en az bir defa denetlenir. Denetim, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünden en az bir veteriner hekim ve bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci ile birlikte yapılır. Şikayet, soruşturma, Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğünün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler bunun haricindedir. İlçelerdeki muayenehane ve polikliniklerin denetlenmesinde İlçe Müdürlüğünden bir veteriner hekim alınır. Denetimler sırasında tespit edilen hususlar Ek-2’deki Denetim Defterine, eksiklikler varsa düzeltme süresi de belirtilerek kaydedilir. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

Cezalar

“MADDE 23 – Denetlemede, Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan durumlar tespit edildiğinde, veteriner hekim veya sorumlu yönetici birinci defa yazılı olarak ikaz edilir ve kendilerine eksikliklerini giderebilecekleri uygun bir süre verilir. Bu süre sonunda İl Müdürlüğü personeli ve Bölge Veteriner Hekimler Odası temsilcisi eksikliğin giderilip giderilmediğini kontrol eder. Süre sonunda eksikliklerin devam etmesi durumunda denetim yapan kişiler tarafından tutanak tutulur.

Denetlemelerde, eksikliklerin giderilmesi için verilen süre sonunda eksikliklerin devam etmesi halinde aşağıdaki cezalar uygulanır.

a) Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 10 uncu maddeleri hükümlerine aykırı davranan veteriner hekimlere, eksikliklerini gidermek için onbeş gün süre verilir, bu süre sonunda eksikliğini gidermeyenlere,

b) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranarak muayenehane ve poliklinik içinde malzeme satışı yapan veteriner hekimlere bir hafta süre verilir, bu süre sonunda eksiklikleri devam edenlere,

c) İlaç bulundurma ve satma ruhsatı olan muayenehane ve polikliniklere, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki şartlara uymamaları halinde bir hafta süre verilir, bu süre sonunda eksiklikleri devam edenlere,

d) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine aykırı davrananlara bir hafta süre verilir, bu süre sonunda eksiklikleri devam edenlere,

e) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) bentleri ile 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı davranan veteriner hekimlere bir hafta süre verilir, bu süre sonunda eksiklikleri devam edenlere,

f) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine uymayan veteriner hekimlere bir hafta süre verilir, bu süre sonunda eksiklikleri devam edenlere,

“g) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri dışındaki bentlere uymayan veteriner hekimlere bir hafta süre verilir, bu süre sonunda eksiklikleri devam edenlere,” (Değişik 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı R. G.)

h) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre kapatma, değişiklik ve devir hükümlerine uymayan veteriner hekimlere süre verilmeden,

6343 sayılı Kanunun 67 nci maddesine göre işlem yapılır.

“j) Bu Yönetmeliğin  25 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine uymayanlara 6343 sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre işlem yapılır.” (Değişik 22.04.2006 tarihli ve 26147 sayılı R. G.)

İdari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

Bu Yönetmelikte yazılı suçların tekerrürü halinde, 6343 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre işlem yapılır. Aynı suçun halen devam etmesi halinde Valilik Olur’u ile muayenehane veya polikliniğin ruhsatı iptal edilir.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

Kapatma, Değişiklik ve Devir

Madde 24- Ruhsatlı olan muayenehane ve polikliniklerde,  İl Müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Muayenehane veya polikliniğin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek olan ruhsat beraberinde bir dilekçe ekine konularak yeniden ruhsat düzenlenmesi için Valiliğe başvurulur. Muayenehane veya polikliniğin  kapatılması durumunda, durum en az bir hafta önceden, bir dilekçe ile Valiliğe bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı eklenir.

Veteriner hekimin muayenehanesini başka bir veteriner hekime devretmesi durumunda; devir eden ve devir alan veteriner hekimlerin İl Müdürlüğüne hitaben yazdıkları dilekçe eşliğinde kendi aralarında yaptıkları noter tasdikli devir sözleşmesi, devir eden veteriner hekime ait ruhsat ve devir alacak olan veteriner hekime ait 6 ıncı  maddede istenilen belgelerle Valiliğe müracaat edilir.

Polikliniklerin devredilmesi durumunda, devir eden veteriner hekimlerin sorumlu yöneticilerinin imzaladığı devir dilekçesi ile devir alacak olan  veteriner hekimlerin sorumlu yöneticilerinin imzaladığı devir alma isteğine ilişkin Valiliğe  yazdıkları dilekçeleri ekinde kendi aralarında yaptıkları Noter tasdikli devir sözleşmesi ve devir eden polikliniğe ait ruhsat ve her türlü çalışma belgeleri ve devir alacak olan veteriner hekimlere ilişkin 9 uncu maddede istenen belgelerle Valiliğe müracaat ederler.

Ruhsatın kaybolması, gazetede yayınlanmış olan kayıp ilanı, ruhsatın okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise tahrip olmuş ruhsatın aslı bir dilekçeye eklenerek Valiliğe müracaat edilir. İl Müdürlüğünce yapılan incelemelerde durumun uygun görülmesi halinde yeni ruhsat düzenlenir.

“Kapatma, değişiklik ve devir işlemleri Bölge Veteriner Hekimler Odasına bir yazıyla bildirilir.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yasaklar

Madde 25-Bu Yönetmelik kapsamında olan muayenehane ve Poliklinikler Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

a)Muayenehane ve Poliklinikler İl Müdürlüğünden ruhsat almadan faaliyete geçemezler.

 “b) Muayenehanede ruhsatta adı geçen veteriner hekim dışında, sadece staj yapmak yada mesleki bilgilerini geliştirmek ve pratik yapmak amacıyla İl Müdürlüğüne bildirimi yapılmış veteriner hekim bulunabilir. Bunun dışında başka bir veteriner hekim çalışamaz

c) Polikliniklerde, staj yapmak yada mesleki bilgilerini geliştirmek ve pratik yapmak amacıyla İl Müdürlüğüne bildirimi yapılmış veteriner hekim bulunabilir. Bunun dışında İl Müdürlüğünce çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim çalıştırılamaz.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

d)Muayenehane ve polikliniklerde İl Müdürlüğünce yardımcı sağlık personeli çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner sağlık teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri gibi personel çalıştırılamaz.

e)Poliklinikte görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli başka bir poliklinikte çalışamaz.

f)Muayenehanesi olan veteriner hekim aynı zamanda başka bir poliklinikte çalışamaz veya poliklinikte çalışan veteriner hekim ayrıca başka bir yerde muayenehane açamaz.

g)Polikliniklerde, veteriner hekim dışında şirket ortağı olamaz.

h)Polikliniklerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler poliklinik bünyesinde yapılamaz.

“ı) Muayenehane ve polikliniklerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela, ilan, reklam ve benzeri ibareler kullanılamaz. Değişik yerlere ve yollara yönlendirici her nevi tabela ve ilan asılamaz, reklam yapılamaz.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

i)Poliklinik ve muayenehanelerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamaz.

j) Muayenehane ve polikliniklerde veteriner hekimliği hizmetleri dışında başka bir faaliyette bulunulamaz.

“k) Veteriner hekim dışında kişi ve kuruluşlar tarafından, hayvan sağlığı alanında hizmet vermek amacıyla yerleşik veya mobil hizmet verecek şekilde klinik, muayenehane veya poliklinik açılamaz. Hayvan sağlığı hizmeti verecek, veteriner hekim dışındaki kişiler ve kuruluşlar 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hayvan hastanesi açabilirler

l) Muayenehane ve poliklinikler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.” (Değişik 02.04.2006 tarihli ve 26127 sayılı R. G.)

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 26- 29/8/1995 tarihli ve 22389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde-1- Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurularak  29/8/1995 tarihli ve 22389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği kapsamında ruhsatlı muayenehanesi olan veteriner hekimler, Yönetmeliğin yayımı tarihten itibaren altı ay içerisinde muayenehanelerini bu Yönetmelikte bahsedilen muayenehane veya poliklinik şartlarına uygun hale getirerek, İl Müdürlüğüne  müracaat edip muayenehane veya poliklinik  ruhsatı almak zorundadırlar.

Verilen süre içerisinde muayenehanelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeyenlerin ve başvuruda bulunmayanların ruhsatları Valilik onayı ile İl Müdürlüğünce iptal edilerek çalışmalarına izin verilmez.

Yürürlük

Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK-1

KLİNİK PROTOKOL DEFTERİ

Yıl Sıra Muayene Tarihi Hayvan Sahibinin Adı Soyadı Adresi Hayvanın Nevi ve Eşkali Anemmez Teşhis Edilen Hastalık Tedavi Şekli Not Hekimin Adı Soyadı
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Not: Hekimin adı soyadı adlı son sütun sadece polikliniklere ait defterlerde bulunacaktır.


EK-2

DENETİM DEFTERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


EK-3

AŞI, SERUM VE BİYOLOJİK MADDE KAYIT DEFTERİ

Firma Ticari Adı Seri No Doz Son Kullanma Tarihi
         
         
         
         
         
         
         
         


EK-4

1. SINIF İLAÇLAR KAYIT DEFTERİ

Grup İlacın Adı ve Farmasötik şekli Hacim Adet Tarih Nereden Alındığı Not
             
             
             
             
             
             
             

 

 

Reçete Kayıt No, Grubu İlacın Adı ve Farmasötik Şekli Hacim Adet Reçeteyi Yazan Hekim Adı-Soyadı Diploma No Hayvanın Sahibinin Adı-Soyadı Hayvanın Türü
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


EK-5

REÇETE KAYIT DEFTERİ

Yıl Sıra No Reçeteyi Yazan Hekimin Adı Soyadı Dip. No Reçetenin Tarihi Hayvan Türü Hayvan Sahibinin Adı Soyadı İlacın Ticari Adı ve Farmosötik Şekli Hacim Adet Not
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 


EK-6

KLİNİK MUAYENE, TEDAVİ VE AŞILAMA CETVELİ

 

İL :  
İLÇESİ :  
YILI :  
AYI :  

 


EK-7

Hayvan Nevi Muayene ve Tedavi Edilen Hayvan Miktarı Aşılama Yapılan Hayvan Miktarı
Sığır    
Manda    
Koyun    
Keçi    
Tek Tırnaklı    
Köpek    
Kedi    
Kanatlı    
Diğer    
TOPLAM    

 

    Veteriner Hekim
    Adı Soyadı
    Kaşesi

 

T.C
…………………….VALİLİĞİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
SORUMLU YÖNETİCİ BELGESİ
 
SORUMLU YÖNETİCİNİN

Fotoğraf

Adı Soyadı
:
Ünvanı
:
Görevi
:
Baba Adı
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Mezun Olduğu Okul
:
Mezuniyet Tarihi
:
Diploma No
:
Uzmanlık Belgesi
:
(varsa)  
   
GÖREV YAPACAĞI POLİKLİNİĞİN
 
Adı
:
Adresi
:
Telefon Numarası
:
Ruhsat Tarihi
:
Ruhsat No
:
   
   

Yukarıda açık kimliği yazılı olan Veteriner Hekimin ……………………………… isimli poliklinikte sorumlu yönetici olarak görevini yürütmesi İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …………….. tarih ve ……………… sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.

 
  İl Müdürü
  Tarih-İmza


EK-8

 

T.C
…………………….VALİLİĞİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
VETERİNER HEKİM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
 
VETERİNER HEKİMİN

Fotoğraf

Adı Soyadı
:
Ünvanı
:
Görevi
:
Baba Adı
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Mezun Olduğu Okul
:
Mezuniyet Tarihi
:
Diploma No
:
   
GÖREV YAPACAĞI POLİKLİNİĞİN
 
Adı
:
Adresi
:
Telefon Numarası
:
Ruhsat Tarihi
:
Ruhsat No
:
   
   

Yukarıda açık kimliği yazılı olan Veteriner Hekimin ……………………………… isimli poliklinikte mesleğini icra etmesi İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …………….. tarih ve ……………… sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.

 
  İl Müdürü
  Tarih-İmza


EK-9

 

T.C
…………………….VALİLİĞİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
 
PERSONELİN

Fotoğraf

Adı Soyadı
:
Ünvanı
:
Görevi
:
Baba Adı
:
Doğum Yeri
:
Doğum Tarihi
:
Mezun Olduğu Okul
:
Mezuniyet Tarihi
:
Diploma No
:
   
GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANE/POLİKLİNİĞİN
 
Veteriner Hekimin Adı Soyadı
:
(sadece muayenehanede çalışacaklar için)
:
Muayene /Polikliniğin Adı
:
Muayene /Polikliniğin Adresi
:
Muayene /Polikliniğin Telefon Numarası
:
Ruhsat Tarihi
:
Ruhsat No
 
   

Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ……………………..isimli muayenehane/poliklinikte çalışması İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …………….. tarih ve ……………… sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.

 
  İl Müdürü
  Tarih-İmza