Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ ve İZLENMESİ YÖNETMELİĞİ

 


Yayımlandığı R.Gazete: 28 Temmuz 2002, 24829

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağlamak, ülkesel yada bölgesel eradikasyon programlarının etkin yürütülmesini desteklemek aynı zamanda ilgili birimlerce gerekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi, tescili ile bu işletmelerde bulunan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması ve hayvan hareketlerinin takibi ile ilgili esas ve usulleri tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; her yaş grubunda bulunan sığır cinsi hayvanların tanımlanmasını, tanımlamada kullanılacak yöntem, malzeme tipi ve özelliklerini, numaralama sistemine dair teknik özellikleri, tanımlanan hayvanlar ile bunların bulundukları işletmelerin kayıt altına alınmasını, yetiştiricilerin belirlenmesini, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, tanımlanan hayvanlar için pasaport düzenlenmesini, tanımlanan hayvanlar ve bunların barındırıldığı işletmelerle ilgili bilgi ve verilerin değişimini, sistem içerisinde söz konusu hayvanların hareketlerinin takip ve kontrolünü, sürü sağlığına ilişkin bilgiler ile destekleme ödemeleri ile ilgili bilgilerin kaydedilmesini, tanımlanan hayvanlar ve işletmelerin kontrol ve denetimleri ile bu konularla ilgili olarak yapılacak diğer işlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Yetkili Merkezi Ünite: Bakanlığın Veteriner Hekimliği hizmetlerinden ve bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yurtiçi Hayvan Hareketleri Birimini,

c) Taşra Ünitesi: İl Müdürlükleri ve İlçe Müdürlüklerini,

d) Resmi Veteriner Hekim: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 3 üncü maddesinde tanımı verilen Hükümet Veteriner Hekimlerini,

e) Yetiştirici: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan işletmeler ile bu işletmelerdeki hayvanlardan sorumlu ve bunların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait hayvanların geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen kanuni temsilcilerini,

f) İşletme: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

g) Sığır Cinsi Hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dahil her yaştaki sığır ve mandaları,

h) Alıcı: Canlı hayvan alımı yapan yetiştirici, besici, celep, tüccar, kasap, mezbaha ve kombina yetkilisi gibi gerçek yada tüzel kişileri veya bunların kanuni temsilcilerini,

ı) Satıcı: Canlı hayvan satımı yapan yetiştirici, besici, celep, tüccar, kasap, mezbaha ve kombina yetkilisi gibi gerçek yada tüzel kişileri veya bunların kanuni temsilcilerini,

i) Sürü: Bir işletmede aynı sağlık statüsünde bulunan tüm sığır cinsi hayvanları veya aynı işletmede barındırılan fakat değişik sağlık statüsünde bulunan farklı sığır cinsi hayvan gruplarını,

j) Pasaport: Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen bilgileri içeren ve Taşra Ünitesi tarafından düzenlenen ve bu Yönetmeliğin 8 no’lu ekinde örneği verilen belgeyi,

k) Denetçi: Bu Yönetmeliğin Sekizinci Bölümünde belirtilen kontrolleri yapmak üzere Yetkili Merkezi Ünite veya Taşra Ünitesi tarafından görevlendirilen Resmi Veteriner Hekimleri veya diğer resmi deneticileri,

l) Mezbaha veya Kombina: 11/9/2000 tarih ve 24167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırılmış mezbaha veya kombinaları,

m) Mezbaha veya Kombina Yetkilisi: Mezbaha veya kombinaların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait mezbaha veya kombinaların geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen kanuni temsilcilerini,

n) Hayvan Pazarları: 15/9/2000 tarih ve 24171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında 2000/34 no’lu Tebliğ hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırılmış farklı işletmelerden hayvanların ticaret maksatlı olarak bir araya getirildikleri hayvan park, pazar ve borsalarını,

o) Hayvan Pazarları Yetkilisi: Hayvan Pazarlarının yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait Hayvan Pazarlarının geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen kanuni temsilcilerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

Yetki ve Sorumluluk

Madde 5 – Bu Yönetmelik çerçevesindeki sığır cinsi hayvanların tanımlanması, işletmede kayıt altına alınması, kayıt altına alınan sığır cinsi hayvanlara pasaport verilmesi ve işletmelerin tescili ile ilgili tüm diğer işlemlerin yürütülmesinden Bakanlık yetkili ve sorumludur. Gerektiğinde bu yetkinin birkısmını veya tamamını ilgili kurum veya kuruluşlara devredebilir.

Yetkili Merkezi Ünitenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 6 – Yetkili Merkezi Ünite, hayvan hareketleri ve sağlığına yönelik bilgisayar destekli veri tabanının oluşturulması, Taşra Üniteleri arasında bilgi akışının sağlanması, Taşra Üniteleri çalışmalarının kontrolü, denetimi ile merkezi veri tabanının işletilmesi, geliştirilmesi ve işlemlerin uygulanması ile yetkili, görevli ve sorumludur.

Taşra Ünitesinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 7 – Taşra Ünitesi, kendi yetki, görev ve sorumluluk sahasında bulunan sığır cinsi hayvanları tanımlamada kullanılacak kulak küpelerinin bu Yönetmeliğin 50 nci ve 51 inci maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu onaylamak, hayvanları bireysel olarak tanımlamada kullanılacak kulak küpe numaralarını işletmelere tahsis etmek, il içi işletme numaralarının işletmelere tahsisini sağlamak, tanımlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar ile bunların bulundukları işletmeleri tescil etmek, 46 ncı maddede belirtilen bilgileri bilgisayar destekli veri tabanına işlemek, sığır cinsi hayvanların pasaportlarını tanzim ederek yetiştiricilere teslim etmek, yetiştiricilerin işletmelerindeki sığır cinsi hayvanlar için kayıt tutmalarını sağlamak, tanımlanan ve tescil edilen hayvanlar ile işletmelerin kontrol ve denetimlerini sağlamak, kontrollere ilişkin raporları hazırlamak, bu Yönetmelik hükümlerini ihlal eden yetiştiriciler için yaptırımlar uygulamak ve bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerini uygulama konularında yetkili, görevli ve sorumludur.

Yetiştiricinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Madde 8 – Yetiştirici, işletme veya işletmelerinin tescil ettirilmesini sağlamak, tescil edilen işletme veya işletmelerindeki sığır cinsi hayvanların tanımlanmalarını ve pasaport ile tescillendirilmelerini sağlamak, işletme veya işletmelerindeki sığır cinsi hayvanların doğum, ölüm, zorunlu kesimleri ile işletmelerine ve işletmelerinden olacak tüm sığır cinsi hayvan hareketleri ile ilgili kayıtlar tutmak ve bunları ilgili Taşra Ünitesine bildirmek, işletme veya işletmelerinin kontrolünde ve tutulan işletme kayıtlarının incelenmesinde denetçilere yardımcı olmak, işletme veya işletmelerindeki sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak ve bu Yönetmeliğin yetiştiricilerle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.

Alıcı ve Satıcıların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Madde 9 – Alıcı ve Satıcılar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aldıkları veya sattıkları sığır cinsi hayvanların alım ve satımlarına ilişkin gerekli bildirimleri ilgili Taşra Ünitesine bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür.

Mezbaha ve Kombina Yetkililerinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Madde 10 – Mezbaha veya kombinaların yetkilileri, mezbaha veya kombinalarına kesim için getirilen sığır cinsi hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanıp, tanımlanmadıklarını ve yanlarında pasaportlarının bulunup, bulunmadığını araştırmak, bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmamış veya pasaportu bulunmayan yada yanlarında yanlış pasaport bulunan sığır cinsi hayvanların kesimlerine izin vermemek ve bu tür hayvan getirenleri ilgili Taşra Ünitesine bildirmek, mezbaha veya kombinalarında kesimleri sağlanan sığır cinsi hayvanların pasaportlarını hayvanların kesim tarihleri ile beraber mezbaha veya kombinalarının yerleşik bulunduğu yerin Taşra Ünitesine teslim etmek, kesimleri sağlanan sığır cinsi hayvanların kulak küpelerini biriktirerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince bulundukları yerin Taşra Ünitesinin kontrolünde imhalarını sağlamak ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.

Hayvan Pazarları Yetkililerinin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Madde 11 – Hayvan pazarları yetkilileri, kurumlarına satış için getirilen sığır cinsi hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanıp, tanımlanmadıklarını ve yanlarında pasaportlarının bulunup, bulunmadığını kontrol etmek, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış veya beraberlerinde pasaportları bulunmayan yada yanlarında yanlış pasaport olan sığır cinsi hayvanların kurumlarına girişlerine izin vermemek, pazara girişlerine izin verilen hayvanların pasaportlarını yetiştiricilerden teslim almak, satışı olmayan hayvanların pasaportlarını yetiştiricilerine teslim etmek, satışı olan sığır cinsi hayvanların pasaportlarının ilgili kısımlarını hayvanın satıcısı ve alıcısına teslim etmek ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Tescili Sistemi

Sistemin Unsurları

Madde 12 – Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Hayvanları bireysel olarak tanımlamak için kulak küpeleri,

b) Bilgisayar destekli veri tabanı,

c) Hayvan pasaportları,

d) Her bir işletmede tutulan bireysel kayıtlar.

Bilgi Erişimi

Madde 13 – Yetkili Merkezi Ünitenin bu Yönetmelik çerçevesindeki tüm bilgilere; Taşra Ünitesinin de kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki bilgilere erişimi olacaktır. Bakanlık, ilgili milli mevzuatların hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin ve korunmasının sağlanması şartıyla Bakanlık tarafından tanınan tüketici örgütleri dahil tüm ilgili tarafların da bu bilgilere erişimlerini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması

Madde 14 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce tanımlanan hayvanlar hariç olmak üzere tüm sığır cinsi hayvanlar, yetiştiricilerin bu Yönetmeliğin 5 no’lu ekinde belirtilen formla müracaatları ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde il düzeyindeki Taşra Ünitesince onaylanmış bir kulak küpesinin hayvanların her iki kulaklarına da uygulanması suretiyle tanımlanacaktır. Her iki kulak küpesi de sığır cinsi hayvanın bireysel olarak tanımlanmasını sağlayacak aynı özgün tanımlama kodunu taşıyacaktır. Tanımlanan her bir sığır cinsi hayvan için bu Yönetmeliğin 6 no’lu ekinde belirtilen form düzenlenecektir.

Belgeler

Madde 15 – Kulak küpeleri üzerinde bulunması gereken sığır cinsi hayvanların bireysel tanımlama numaraları basılı olarak il düzeyindeki ilgili Taşra Ünitesi tarafından Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki işletmelere tahsis edilecek, dağıtılacak ve sığır cinsi hayvanlara uygulanacaktır.

Tanımlanan sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri üzerinde bulunan özgün tanımlama numaraları, sığır cinsi hayvanlarla ilgili olarak hazırlanacak hayvan sigortaları, hayvan sağlığı ve hayvancılıkla ilgili olarak laboratuvar için numune alınması ve gönderilmesi ile ilgili belgeler, laboratuvar analizleri ile ilgili belgeler ve analiz raporları, menşe şahadetnameleri, Yurtiçi hayvan sevkleri için düzenlenenler dahil hayvancılıkla ilgili her türlü Veteriner Sağlık Raporları, hayvan alış ve satışları ile ilgili proforma fatura veya faturalar, her türlü hayvan sertifikaları, hayvanlardan elde edilen hayvan maddeleri ile ilgili her türlü belgeler ve sığır türü hayvanlar ve hayvancılıkla ilgili olarak tanzim edilecek her türlü diğer belgelerde mutlaka belirtilecektir.

Nakil

Madde 16 – Sığır cinsi hayvanlara kulak küpesi takma işlemi, 1/1/2005 tarihine kadar doğumdan itibaren en geç 1 ay içinde, bu tarihten sonra ise, en geç 20 gün içinde mutlaka hayvanın doğduğu işletmeyi terk etmesinden önce uygulanacaktır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra doğan hiçbir sığır cinsi hayvan bu Yönetmeliğin şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemez.

Avrupa Birliği Dışındaki Ülkelerden İthalat

Madde 17 – Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden ilgili milli mevzuata göre kontrollere tabi tutularak ithal edilen sığır cinsi hayvanlar söz konusu kontrolleri takip eden en fazla 20 gün içinde varış işletmesinde ve mutlaka işletmeyi terk etmeden önce bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kulak küpeleri ile tanımlanacaktır.

Eğer ithal edilen hayvanların gideceği işletme bir mezbaha veya kombina ise ve hayvanlar bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kontroller sonrasında 20 gün içinde kesileceklerse tanımlanmaları gerekmez.

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden sığır cinsi hayvanların ithalatında eğer hayvanlar ihracatçı ülke tarafından tanımlanmış iseler, ihracatçı ülke tarafından yapılan orijinal tanımlama varış işletmesinde tahsis edilen tanımlama kodu ile beraber 46 ncı maddede belirtilen bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilecektir.

Avrupa Birliğine Üye Ülkelerden İthalat

Madde 18 – Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden ithal edilen sığır cinsi hayvanlar orijinal kulak küpelerini muhafaza edecekler ve orijinal bireysel tanımlama numaraları ile bilgisayar destekli veri tabanına kaydedileceklerdir.

Kulak Küpelerinin Sökülmesi veya Değiştirilmesi

Madde 19 – Kulak küpeleri, Yetkili Merkezi Ünite veya ilgili Taşra Ünitesinin izni olmaksızın hiçbir surette sökülemez veya değiştirilemezler.

Veri Tabanına Kayıt

Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmayan hiçbir sığır cinsi hayvan, hayvancılıkla ilgili hiçbir veri tabanına kaydedilemez.

Kulak Küpeleri

Madde 21 – Eğer yetiştirici tanımlanan bir sığır cinsi hayvanın kulak küpelerinin birinin yada ikisinin de düştüğünü veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit ederse, 28 gün içinde ilgili Taşra Ünitesine müracaat edecek ve kaybolan yada silinen kulak küpesi veya küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama kodunu içeren yenisi veya yenileri takılacaktır.

Bu maddenin birinci fıkrasının Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden ithal edilen sığır cinsi hayvanlara yönelik olarak uygulanmasında, kaybolan yada silinen kulak küpesi veya küpeleri ihracatçı ülke tarafından verilen orijinal bireysel tanımlama numarasını muhafaza eden ancak Bakanlığın logosunu taşıyan yenisi veya yenileri ile değiştirilecektir.

Bilgisayar Destekli Veri Tabanı

Madde 22 – Yetkili Merkezi Ünite tarafından 45 inci ve 46 ncı madde hükümlerine uygun olarak bilgisayar destekli tamamen işlevsel bir veritabanı kurulacaktır. Bu Yönetmelik gereği talep edilen tüm bilgiler söz konusu bilgisayar destekli veritabanında saklanacaktır.

Sığır Cinsi Hayvan Pasaportları

Madde 23 – 14 üncü madde gereğince tanımlanan her bir sığır cinsi hayvan için hayvanın doğumunun bu Yönetmeliğin 9 no’lu ekindeki form ile bildiriminden itibaren 14 gün içinde; Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilerek 17 nci madde gereğince yeniden tanımlanan sığır cinsi hayvanlar için ise yeniden tanımlanmalarını takip eden 14 gün içinde ilgili Taşra Ünitesi tarafından bir pasaport düzenlenecektir.

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden gelen sığır cinsi hayvanların beraberinde bulunan pasaportlar ilgili Taşra Ünitesine teslim edilecek ve bu hayvanlar için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar altında bir pasaport düzenlenecektir.

Yer Değiştirme

Madde 24 – Sığır cinsi bir hayvanın her bir yer değiştirmesinde hayvana ait pasaport mutlaka hayvanın beraberinde bulundurulacaktır. Sığır cinsi hayvanların alım veya satım sonucu işletme değiştirmelerinde alıcı ve satıcılar hayvanlara ait pasaportların kendileri ile ilgili kısımları ile yedi gün içinde ilgili Taşra Ünitesine bildirimde bulunacaklardır.

Ölüm Hali

Madde 25 – Sığır cinsi hayvanların ölümleri halinde, ölen hayvana ait pasaport hayvanın yetiştiricisi tarafından bu Yönetmeliğin 10 no’lu ekinde belirtilen form doldurularak ve bu forma eklenerek hayvanın ölümünü takip eden 1 ay içinde ilgili Taşra Ünitesine iade edilecektir.

Eğer işletmede bulunan sığır cinsi hayvanlar kesim için mezbaha veya kombinaya gönderilirse, pasaportların yerleşik bulundukları yerdeki ilgili Taşra Ünitesine iadesinden mezbaha veya kombinanın işleticisi sorumlu olacaktır.

Kurban Bayramı Nedeniyle Kesim

Madde 26 – Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek sığır cinsi hayvan satış ve alışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı pasaportların ilgili kısımlarını bu hayvanların Kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın Taşra Ünitesine teslim edecek ve hayvanların alıcıları da kendilerine teslim edilen sığır cinsi hayvan pasaportlarını hayvanların kesimlerinden sonra kesim tarihlerini belirterek yedi gün içinde en yakın Taşra Ünitesine teslim edecektir.

Zorunlu Hallerde Kesim

Madde 27 – Zorunlu hallerde işletmelerde kesilmek zorunda kalan sığır cinsi hayvanların karkasları eğer mezbaha veya kombinaya gönderilmeyecek ise işletmede kesilen hayvanlara ait pasaportlar yetiştiriciler tarafından bu Yönetmeliğin 10 no’lu ekinde belirtilen form doldurularak ve bu forma eklenerek hayvanın kesimini takip eden yedi gün içinde ilgili Taşra Ünitesine iade edilecektir.

Eğer işletmede zorunlu kesilen sığır cinsi hayvanlara ait karkaslar mezbaha veya kombinaya gönderilecekler ise yetiştirici tarafından sadece bu Yönetmeliğin 10 no’lu ekinde belirtilen form doldurulacak, form üzerinde hayvanın zorunlu kesim tarihi, nedeni ve mezbahaya gönderilme tarihi de belirtilerek ilgili Taşra Ünitesine teslim edilecek, kesilen hayvanlara ait pasaportlar karkaslarla beraber mezbaha veya kombinaya teslim edilecek ve bu pasaportların yerleşik bulundukları yerdeki ilgili Taşra Ünitesine iadesinden mezbaha veya kombina yetkilileri sorumlu ve yükümlü olacaktır.

Avrupa Birliği Dışındaki Ülkelere İhraç

Madde 28 – Sığır cinsi hayvanların Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelere ihraç edilmeleri durumunda, hayvanlara ait pasaportlar hayvanların yetiştiricisi tarafından hayvanların son kayıtlı oldukları işletmenin bulunduğu yerdeki Taşra Ünitesine iletilmek üzere ihracattaki sağlık kontrollerinden sorumlu ilgili Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü veya Taşra Ünitesine teslim edilecektir. Teslim edilen pasaportlar, ilgili Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü veya Taşra Ünitesince hayvanların son kayıtlı oldukları işletmelerin bulunduğu yerdeki Taşra Ünitesine gönderilecek ve kayıtlarının düşülmesi sağlanacaktır.

Sığır cinsi hayvanların Avrupa Birliği Üye Ülkelerine nakledilmeleri durumunda, sevk edilecek hayvanlara ait pasaportların birer sureti, sevk öncesi, hayvanlar için Uluslararası Hayvan Sağlık Sertifikası düzenleyecek ilgili Tahaffuzhane ve Veteriner Gümrük Müdürlüğü veya ilgili Taşra Ünitesine teslim edilecek ve teslim alınan pasaport suretleri hayvanların ihraç edildikleri ülke ve ihraç tarihi belirtilerek hayvanların son kayıtlı bulundukları işletmelerin bulunduğu yerdeki Taşra Ünitesine iletilecek ve hayvanların işletmelerdeki kayıtlarının düşülmesi sağlanacaktır.

Pasaportların Kaybolması, Çalınması, İmha Olması

Madde 29 – Eğer sığır cinsi hayvanlara ait pasaportlar kaybolmuş, çalınmış veya imha olmuş ise, yetiştiriciler 14 gün içinde durumu yazılı olarak ilgili Taşra Ünitesine bildireceklerdir. Taşra Ünitesi, yetiştiricinin talebi halinde ve uygun bulunması durumunda bu tür hayvanlar için yeniden pasaport düzenleyebilir.

Eğer yetiştirici, sığır cinsi hayvanları için yeni pasaportlar düzenlenmesini takiben kaybolan orijinal pasaportları bulur ise orijinal pasaportları yedi gün içinde ilgili Taşra Ünitesine bildirecek ve teslim edecektir.

Sığır Cinsi Hayvanın Kaybolması veya Çalınması

Madde 30 – Eğer pasaportu bulunan bir sığır cinsi hayvan kaybolur veya çalınır ise, yetiştirici yedi gün içinde durumu ilgili Taşra Ünitesine bildirecek ve hayvana ait pasaportu teslim edecektir. Çalınan veya kaybolan hayvanlar daha sonra bulunur iseler bulunan hayvanların pasaportlarda belirtilen hayvanların tanımlarına ve bireysel tanımlama numaralarına uygun bulunmaları durumunda bu hayvanlara ait pasaportlar ilgili Taşra Ünitesince tutanakla yetiştiricilere yeniden teslim edilecektir.

Kayıt Tutulması

Madde 31 – Nakliyeciler hariç olmak üzere her bir yetiştirici, güncelleştirilmiş bir kayıt tutacak; işletmeden başka yerlere ve başka yerlerden işletmeye olacak tüm sığır cinsi hayvan hareketlerini ve işletmedeki sığır cinsi hayvanların tüm doğum ve ölümlerini, bu olayların tarihleri ile beraber işletme kayıt formuna kaydedecek ve kaydettiği olayları olayın oluşunu takip eden yedi gün içinde ilgili Taşra Ünitesine bildirecektir.

İşletmeye Geliş ve Ayrılışlarda Pasaport

Madde 32 – Her yetiştirici işletmeye her bir sığır cinsi hayvan gelişinde hayvanın pasaportunu arayacak ve işletmeden her bir sığır cinsi hayvan ayrılışında hayvanın yanında pasaportunun bulunmasını sağlayacaktır.

Yetiştiricinin Yükümlülüğü

Madde 33 – Her bir yetiştirici, sahibi olduğu, baktığı, naklettiği, sattığı, aldığı veya kestirdiği sığır cinsi hayvanların orijinleri, tanımları ve mümkün olduğunca gittikleri yerlerle ilgili bilgiler ile işletme veya işletmelerinde doğan, ölen veya kesilen sığır cinsi hayvanlarla ilgili tüm bilgileri, talep edilmesi durumunda, Yetkili Merkezi Ünite veya ilgili Taşra Ünitesine temin edecektir.

Kayıt Formatı

Madde 34 – Kayıt, bu Yönetmeliğin 11 no’lu ekinde belirtilen formatta, elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında tutulacak, en az üç yıl saklanacak ve talep edildiğinde Yetkili Merkezi Ünitenin veya ilgili Taşra Ünitesinin incelemesine daima elverişli olacaktır.

Denetim ve Kontroller

Madde 35 – İşletmeler ve sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tesciline ilişkin kontroller ile mezbaha veya kombina ve hayvan pazarlarının bu Yönetmelik çerçevesinde kontrolleri Yetkili Merkezi Ünite veya ilgili Taşra Ünitelerince uygulanacaktır.

İdari Yaptırımlar

Madde 36 – Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde idari yaptırımlar uygulanacak ve bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmayan ve kayıt altına alınmayan hiçbir işletme ve sığır cinsi hayvan için hiçbir teşvik, destekleme veya prim ödemesi verilmeyecektir.

Masraflar

Madde 37 – Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sistemler ve bu Yönetmelik gereği uygulanacak kontrollere ilişkin masraflar yetiştiricilere ödettirilir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

İşletmelerin Tanımlanması ve Tescili

Müracaat ve Tescil

Madde 38 – Bünyesinde sığır cinsi hayvan bulunduran tüm işletmeler tanımlanacak ve tescil edilecektir.

Taşra Ünitesine Müracaat

Madde 39 – İşletmelerin tanımlanması ve tescili için bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan form yetiştirici tarafından doldurularak işletmenin bulunduğu yerdeki Taşra Ünitesine müracaat edilecektir.

İşletmelerin Tanımlanması

Madde 40 – İşletmeler, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre her il için ilgili il düzeyindeki Taşra Ünitesince tahsis edilecek il içi işletme tanımlama numarası ile tanımlanacaktır. İşletme tanımlama numarası mükerrer olamaz.

İşletme Tanımlama Numarası

Madde 41 – 39 uncu maddede belirtilen müracaat üzerine her bir işletme için özgün bir işletme numarası tahsis edilecektir. Aynı yetiştiriciye ait birden fazla işletme bulunması durumunda, yetiştiricinin her bir işletmesi için ayrı bir özgün işletme tanımlama numarası tahsis edilecektir.

İşletme Tanımlama Numaraları

Madde 42 – İşletme tanımlama numaraları aşağıda belirtilen şekilde tahsis ve kayıt edilecektir:

a) İşletme tanımlama numarası 48 inci maddede belirtilen iki hanelik ülke kodu ve iki hanelik il trafik kodundan sonra verilecek en fazla 10 rakamlık bir sayıdan oluşacaktır,

b) İşletme tanımlama numarası, bilgisayar destekli veri tabanına, işletmede mevcut hayvanların pasaportlarına ve 43 üncü maddede belirtilen işletme tescil belgesine kaydedilecektir,

c) İşletme tanımlama numarası kulak küpelerine yazılmayacaktır.

İşletmelerin Tescili

Madde 43 – İşletmenin yerleşik bulunduğu yerdeki Taşra Ünitesi tarafından müracaatı uygun bulunarak değerlendirilen ve işletme veya işletmeleri tanımlanan yetiştirici için bu Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan işletme tescil belgesi düzenlenir.

İşletme Tescil Etiketi

Madde 44 – Kendilerine işletme tescil belgesi düzenlenen yetiştiriciler, işletme tescil belgesindeki bilgilere ve bu Yönetmeliğin 4 no’lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak kendiliğinden yapışma özelliği olan işletme tescil etiketi bastırabilirler. Yetiştirici tarafından örneğine uygun bastırılan işletme tescil etiketleri sığır cinsi hayvan alışlarında hayvan pasaportlarının hayvanın alıcısı ile ilgili kısmına yapıştırılabilir. Sığır cinsi hayvan alıcısının işletme tescil etiketi yok ise gerekli bilgiler hayvan pasaportunun hayvanın alıcısı ile ilgili kısmına elle yazılarak veya kaşelenerek imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilgisayar Destekli Veri Tabanı

Diğer Veri Tabanları ile Uyumluluk

Madde 45 – 22 inci maddede belirtilen veri tabanı ilgili diğer Ulusal veri tabanları ile uyumlu ve bunlarla bilgi değişimine uygun olmalıdır.

Veri Tabanında Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 46 – Bilgisayar destekli veri tabanında en azından aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a) Tanımlanmış ve kayıt altına alınmış her bir sığır cinsi hayvan için:

-bireysel tanımlama numarası,

-doğum tarihi,

-cinsiyeti,

-ırkı,

-anasının bireysel tanımlama numarası veya Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden ithalat halinde, 17 nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince verilen ve orijin tanımlama numarası ile bağlantılı bireysel tanımlama numarası,

-hayvanın doğduğu işletmenin tanımlama numarası,

-hayvanın bulunduğu işletmelerin tanımlama numaraları ve işletme değiştirme tarihleri,

-ihracat durumunda hayvanın ihraç edildiği ülkenin adı ve ihraç edildiği tarih,

-ölüm veya işletmede zorunlu kesim tarihi ve yeri,

-mezbaha veya kombina kesimlerinde mezbaha veya kombinanın adı, adresi, ruhsat numarası ve kesim tarihi.

b) Her bir işletme için:

-ülke kodu ayrı olmak üzere en fazla 12 rakamdan oluşan bir tanımlama numarası,

-işletmenin ait olduğu veya işletmeden kanuni olarak sorumlu yetiştiricinin adı, adresi ve varsa telefon numarası.

c) Veri tabanından aşağıdaki bilgiler daima elde edilebilir olmalıdır:

-işletmedeki mevcut tüm sığır cinsi hayvanların bireysel tanımlama numaraları,

-her bir sığır cinsi hayvanın doğduğu işletmeden veya Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden ithalat halinde hayvanın ithal edildiği işletmeden başlamak suretiyle değiştirdiği işletmelerin bir listesi.

d) Tanımlanmış ve kayıt altına alınmış sığır cinsi hayvanların destekleme veya prim ödemelerinden faydalanıp, faydalanmadıkları, eğer faydalanmışlarsa destekleme veya prim ödeme tarihleri.

Bu bilgiler sığır cinsi hayvanın ölüm veya kesim tarihini takip eden üç yıl süresince veri tabanında bulundurulacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Kulak Küpeleri

Kulak Küpelerinde Bulunması Gereken Karakterler

Madde 47 – Bu Yönetmelik hükümleri gereği sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpeleri üzerinde en azından aşağıda belirtilen husus ve karakterler bulundurulacaktır:

a) Kulak küpeleri, Bakanlığın bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde belirtilen logosunu ihtiva edecektir.

b) Sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri üzerindeki bireysel hayvan tanımlama kodu en fazla 14 karakterden oluşacaktır. Bu karakterlerden:

-ilk iki hane ülke kodunu,

-ülke kodundan sonraki iki rakam hayvanın mevcut bulunduğu işletmenin yerleşik olduğu ilin trafik kodunu,

-il trafik kodunu takip eden en fazla 10 sayısal karakter de hayvanın il içi bireysel numarasını oluşturacaktır.

Ülke Kodu

Madde 48 – Bu Yönetmelik çerçevesinde ülke kodu TR olacaktır.

Bar Kodu

Madde 49 – Kulak küpeleri üzerinde ayrıca bir bar kod bulunacaktır. Bar kodlarla ilgili detaylı hususlar Bakanlıkça tespit edilecektir.

Kulak Küpelerinin Kalite ile İlgili Teknik Özellikleri ve Taşıması Gereken Şartlar

Madde 50 – Sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpeleri:

a) Sağlam, büküldüğü zaman kırılmayacak esnek, yüksek kaliteli plastik materyalden imal edilmiş ve limon sarısı renkte olacaktır,

b) Hayvanın hayatı süresince dış etkilere ve farklı iklim şartlarına fiziksel olarak dayanıklı ve okunması kolay olacaktır,

c) Yeniden kullanılabilir olmayacaktır. Bu amaçla dişi yaprak üzerindeki yatakta, erkek yaprağın pimini tutacak (sıkıştıracak) ve herhangi bir şekilde erkek yaprağın dişi yapraktan ayrılmasını önleyecek metal bir halka (segman) bulunacaktır. Erkek yaprağın pimi de bu metal halkaya oturacak şekilde yivli olacaktır.

d) Kulak dokusuna ve hayvana zararlı olmayacak şekilde kulağa takılı kalacak tarzda dizayn edilmiş olacaktır,

e) Sadece 47 nci maddede belirtilen silinmez ve değiştirilemez kayıtlar ile 49 uncu maddede belirtilen bar kodları taşıyacaktır.

Kulak Küpelerinin Yapısı ve Modeli

Madde 51 – Sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin yapısı ve modeli aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Her bir kulak küpesi bir erkek ve bir dişi parça olmak üzere iki parçadan oluşacaktır,

b) Kulak küpesinin her bir parçası lazer tekniği ile silinmez şekilde baskılı olarak sadece 47 nci ve 49 uncu maddeler de belirtilen bilgi ve hususları ihtiva edecektir,

c) Kulak küpesinin yüksekliği her bir parça için asgari 45 mm. olacaktır,

d) Kulak küpesinin eni her bir parça için asgari 55 mm. olacaktır,

e) Kulak küpesi üzerindeki karakterlerin yüksekliği minimum 5 mm. olacaktır.

İkinci Kulağa Küpe

Madde 52 – Bakanlık, 47 nci maddede belirtilen hükümlerin karşılanması şartıyla ikinci kulağa uygulanacak kulak küpesi için başka materyal veya model seçebilir.

Sığır cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin kalitesi, yapısı ve modeli ile ilgili ilave şartlar bu Yönetmeliğin 50 nci ve 51 inci maddeleri hükümlerine ek olarak Bakanlıkça belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Pasaportlar ve Kayıtlar

Pasaportlar

Madde 53 – Tescil edilen işletmelerde tanımlanan her bir sığır cinsi hayvan için yetiştiricinin bu Yönetmeliğin 7 no’lu ekindeki form ile müracaatı üzerine bir pasaport düzenlenecektir.

Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenmiş pasaportu bulunan sığır cinsi hayvanların satın alınması durumunda, alıcı 24 üncü madde gereğince satın aldığı hayvanlara ait pasaportların kendisi ile ilgili kısımları ile ilgili Taşra Ünitesine bildirimde bulunduğunda, bu Yönetmeliğin 7 no’lu ekindeki form ile yeni pasaportların düzenlenmesi için müracaatta bulunacak ve bu hayvanlar için 14 gün içinde ilgili Taşra Ünitesince yeni pasaportlar düzenlenecektir.

Pasaportun İhtiva Edeceği Bilgiler

Madde 54 – Tanımlanan sığır cinsi hayvanlar için düzenlenecek pasaportlar en az aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir:

a) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin, (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen bilgiler,

b) Nakliyeciler hariç olmak üzere yetiştirici veya yetiştiricilerin adı, soyadı, adresi ve imzası,

c) Pasaportu düzenleyen Taşra Ünitesinin adı, mühür ve yetkilinin imzası,

d) Pasaportun düzenlendiği tarih.

Düzenlenecek pasaportların üzerinde ayrıca bir bar kod bulunabilir.

Yetiştiricinin Tutacağı Kayıtlar

Madde 55 – Tescil edilen işletmelerdeki sığır cinsi hayvanlar için yetiştiriciler tarafından tutulacak kayıt en az aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir:

a) Tanımlanmış ve kayıt altına alınmış her bir sığır cinsi hayvanın:

-bireysel tanımlama numarası,

-doğum tarihi,

-cinsiyeti,

-ırkı,

b) Hayvanın işletmedeki ölüm tarihi,

c) İşletmeden ayrılan hayvanlarla ilgili olarak, nakliyeciler hariç olmak üzere, hayvanın satıldığı yetiştiricinin adı ve adresi veya hayvanın gönderildiği işletmenin tanımlama numarası ve hayvanın işletmeden ayrılış tarihi,

d) İşletmeye gelen hayvanlarla ilgili olarak, nakliyeciler hariç olmak üzere, hayvanın satın alındığı yetiştiricinin adı ve adresi veya hayvanın geldiği işletmenin tanımlama numarası ve hayvanın işletmeye geliş tarihi,

e) İşletmedeki kayıtları kontrol eden Yetkili Merkezi Ünite veya ilgili Taşra Ünitesi yetkilisinin veya denetçisinin adı, soyadı ve imzası ile kontrolün uygulandığı tarih.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kontroller

Nokta Kontroller

Madde 56 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını denetlemek maksadıyla Taşra Ünitelerince nokta kontroller uygulanacaktır. Bu kontroller, her yıl Taşra Ünitelerinin kendi görev sahalarında yerleşik bulunan işletmelerin en az %5’ini kapsayacaktır. Eğer düzenlenen kontrollerde bu Yönetmelik hükümlerinin karşılanmadığı tespit edilirse, belirtilen minimum kontrol oranı artırılacaktır.

İhbar

Madde 57 – Nokta kontroller genellikle ihbar edilmeyecektir. Ancak önceden ihbar gerekli ve kaçınılmaz olursa, ihbar süresi 48 saati geçmeyecektir.

Kontrol Edilecek İşletmelerin Seçimi

Madde 58 – Taşra Ünitesi tarafından kontrol edilecek işletmelerin seçimi bir risk analizi bazında yapılacaktır.

Risk Analizi

Madde 59 – Her bir işletme için hazırlanacak risk analizinde özellikle aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

a) İşletmedeki mevcut tüm sığır türü hayvanların sayısı ile bu Yönetmelik hükümleri gereğince tanımlanmış ve kayıt altına alınmış hayvanların sayısı,

b) Halk ve hayvan sağlığı ile ilgili hususlar, sürülerin sağlık statüleri ve özellikle işletmede daha önce hastalık mihraklarının bulunup, bulunmadığı,

c) Sığır cinsi hayvanlar için işletmeye tahsis edilen veya verilen destekleme veya prim ödemesi miktarı ve bu miktarın önceki yıldaki miktar ile karşılaştırılması,

d) Özellikle işletmede tutulan kayıtlar ve işletmedeki mevcut sığır türü hayvanlara ait pasaportların muhafazasına ilişkin olarak önceki yıllarda uygulanan kontrollerin sonuçları,

e) İşletme ve işletmedeki sığır cinsi hayvanlarla ilgili bilgilerin Taşra Ünitesine uygun olarak iletilip, iletilmediği,

f) Bakanlıkça belirlenebilecek diğer kriterler.

Rapor Hazırlanması

Madde 60 – İşletmelere düzenlenen her bir kontrol sonucunda kontrolleri uygulayan denetçi tarafından, kontrollerin sonuçlarını, olumsuz bulguları, kontrollerin nedenlerini ve kontroller sırasında mevcut şahısları belirten bir rapor hazırlanacaktır. Hazırlanan rapor, ilgili yetiştirici tarafından da imzalanacak ve raporun bir sureti yetiştiriciye verilecektir.

Yönetmelik Hükümlerinin İhlali

Madde 61 – Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğinin tespiti durumunda, hazırlanan raporun bir sureti gecikme olmaksızın il düzeyindeki Taşra Ünitesine gönderilecektir.

Yıllık Raporlar

Madde 62 – İlgili Taşra Üniteleri il düzeyinde yıllık bir rapor hazırlayacaklar ve her yıl 1 Nisan tarihinden önce Yetkili Merkezi Üniteye göndereceklerdir. Bu rapor önceki yılla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir:

a) İl içinde sığır cinsi hayvan bulunduran işletmelerin sayısı,

b) 56 ncı madde gereğince uygulanan kontrollerin sayısı,

c) Kontrol edilen hayvanların sayısı,

d) Tespit edilen aksaklıklar,

e) Bu Yönetmelik gereğince uygulanan yaptırımlar.

Ülkesel Yıllık Raporlar

Madde 63 – Yetkili Merkezi Ünite tarafından, illerden gelen raporlar doğrultusunda her yıl 1 Temmuz tarihinden önce yıllık ülkesel bir rapor hazırlanacaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

Hayvan Hareketlerinin Kısıtlanması

Madde 64 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış veya pasaportu beraberinde bulunmayan hiç bir sığır cinsi hayvanın işletme dışına çıkışına izin verilmeyecek; bu tür hayvanlar için menşe şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeyecektir.

İşletmede Hayvan Hareketlerinin Kısıtlanması

Madde 65 – Eğer bir işletmede bir yada birden fazla sığır cinsi hayvan bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hükümlerden hiçbirisini karşılamıyorsa, bu işletmeden veya bu işletmeye olacak tüm sığır cinsi hayvan hareketlerine kısıtlama uygulanacaktır.

İspat

Madde 66 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlanmamış sığır cinsi hayvanların yakalanması durumunda, eğer yetiştirici yakalanan hayvanların tanımlarını ve hayvanların kendisine ait olduğunu iki çalışma günü içinde ispat edemez ise, yakalanan bu tür hayvanlar kaçak olarak kabul edilecek ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Noksan Şartlar

Madde 67 – 12 nci Maddede belirtilen tanımlama ve kayıt şartlarını sadece kısmi olarak karşılayan sığır cinsi hayvanlar için, noksan şartların karşılanmasına kadar sadece bu hayvanların hareketleri kısıtlanacaktır.

İşletmede Az Sayıda Hayvan Bulunması

Madde 68 – Eğer bir işletmedeki 12 nci maddede belirtilen tanımlama ve kayıt şartlarını ancak kısmi olarak karşılayan sığır cinsi hayvanların sayısı %20’yi geçerse, bu işletmedeki mevcut bütün sığır cinsi hayvanların hareketleri kısıtlanacaktır. Bu önlem 10 sığır cinsi hayvandan fazla hayvan bulundurmayan işletmeler için sadece eğer ikiden fazla hayvan bu Yönetmeliğin şartları gereği sadece kısmi olarak tanımlanmışsa uygulanacaktır.

Masrafların Ödenmesi

Madde 69 – Eğer yetiştiriciler 37 nci maddede belirtilen masrafları ödemezlerse, bu yetiştiricilere ait sığır cinsi hayvanlar için pasaport düzenlenmez. Yetiştiricilerin masrafları ısrarla ödememeleri halinde bu yetiştiricilerin işletmelerinden ve işletmelerine olacak sığır cinsi hayvan hareketleri kısıtlanır.

Bildirim

Madde 70 – Eğer yetiştirici 31 inci madde gereğince işletmesine ve işletmesinden olan sığır cinsi hayvan hareketleri ile işletmesindeki sığır cinsi hayvanların doğum ve ölümlerini veya işletmede zorunlu kesimlerini ilgili Taşra Ünitesine bildirmez ise, ilgili Taşra Ünitesi bu işletmeye ve bu işletmeden olacak sığır cinsi hayvan hareketlerini kısıtlayacaktır.

Mezbaha veya Kombina ve Hayvan Pazarları ile İlgili Kısıtlamalar

Madde 71 – Bu Yönetmelik gereği tanımlanmayan veya beraberlerinde pasaportu bulunmayan hiçbir sığır cinsi hayvanın mezbaha veya kombinalarda kesimine ve hayvan pazarlarına girişlerine izin verilmeyecektir. Bu madde hükümlerini ihlal eden mezbaha ve kombinalar ile hayvan pazarlarının ruhsatları bir ay süre için askıya alınacaktır. İhlallerin tekerrürü durumunda söz konusu kurumların ruhsatları Bakanlık veya il düzeyindeki ilgili Taşra Ünitesince iptal edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 72 – 4/6/2000 tarihli ve 24069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geviş Getiren Büyükbaş Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 73 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 74 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK-1 : Bakanlık Logosu

 

 


EK-2 : İşletme Tanımlanması ve Tescil Müracaat Formu

 

İŞLETME TANIMLANMASI VE TESCİL MÜRACAAT FORMU

Bildirimde bulunulan işletme/işletmelerin :

İli :

İlçesi :

Köyü/Mahallesi :

İşletme tipi :

a) Süt sığırı işletmesi b) Damızlık sığır işletmesi

c) Besi sığırı işletmesi c) Kombine sığırcılık işletmesi

İşletme büyüklüğü :

İşletme/işletmelerde bulunan hayvan varlığı :

Sığır :

Manda :

Koyun :

Keçi :

Tek tırnaklı :

Kedi:

Köpek :

Kanatlı :

Kovan :

Diğer :

 

 

 

 

 

………………….. İl/İlçe Müdürlüğüne

Sığır cinsi hayvan bulunan işletme/işletmelerimin tanımlanmasını ve tescilini arz ederim.

 

Tarih

 

 

 

Yetiştiricinin,

Adı ve Soyadı :

Adresi:

Telefon No:

Fax No:

İmza

 

……………İl/İlçe Müdürlüğü

Tahsis edilen İl içi işletme tanımlama

numarası/numaraları:

Yetkilinin,

Adı ve Soyadı:

Tarih:

 

İmza ve mühür:

 


EK-3 : İşletme Tescil Belgesi

 

 

  

 

 

İŞLETME TESCİL BELGESİ

İşletme Tanımlama Numarası

 

İli :

İlçesi :

Köyü/Mahallesi :

Yetiştiricinin Adı ve Soyadı

 

İşletmenin Açık Adresi :

 

İşletme Tipi :

  1. Süt sığırı işletmesi
  2. Damızlık sığır işletmesi
  3. Besi sığırı işletmesi
  4. Kombine sığırcılık işletmesi

İşletme büyüklüğü :

 

İşletme Büyüklüğü :

Sığır cinsi hayvan sayısı :

 

Diğer hayvanların sayıları :

 

Kayıt No :

 

 

Tarih :

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen işletme kayıt altına alınmıştır.

 

………………İl/İlçe Müdürlüğü

 

Yetkilinin Adı ve Soyadı :

İmza :

Mühür :

 

 

 


EK-4 : İşletme Tescil Etiketi Örneği

 

 

Yetiştiricinin Adı, Soyadı ve Adresi:

İşletmesinin Tanımlama Numarası:

TR 06 222

 


EK-5 :Sığır Cinsi Hayvan Tanımlanması Müracaat Formu

 

SIĞIR CİNSİ HAYVAN TANIMLANMASI MÜRACAAT FORMU

Sığır cinsi hayvan veya hayvanların tanımlanacağı işletmenin :

 

İli :

 

İlçesi :

 

Köyü/Mahallesi :

 

İşletme tanımlama numarası:

 

İşletme Tescil Belgesi Kayıt No:

 

 

 

 

 

 

………………….. İl/İlçe Müdürlüğüne

 

Tanımlanmış işletmemdeki sığır cinsi .. adet hayvan/hayvanlarımın tanımlanmasını arz ederim.

 

Tarih

 

 

 

Yetiştiricinin,

Adı ve Soyadı :

Adresi:

Telefon :

Fax :

İmza

 

 


EK-6 : Sığır Cinsi Hayvan Tanımlanması Formu

 

SIĞIR CİNSİ HAYVANIN TANIMLANMASI FORMU

Varsa Hayvanın Adı

 

Tanımlama Numarası

 

Cinsiyeti

 

Doğum Tarihi

 

Irkı

 

Varsa Anasının Tanımlama Numarası ve Adı

 

Varsa Babasının Tanımlama Numarası ve Adı

 

Yetiştiricinin

Taşra Ünitesi Yetkilisinin

Adı ve Soyadı

 

Adı ve Soyadı

 

İşletme Tanımlama No

 

Görevi

 

Adresi

 

 

 

 

Taşra Ünitesinin Adı

 

Tarih-İmza

 

Tarih-İmza

 

Tanımlanmış her bir hayvan için doldurulur.

 


EK-7 : Sığır Cinsi Hayvanlar için Pasaport Müracaat Formu

 

SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İÇİN PASAPORT MÜRACAAT FORMU

Pasaport düzenlenmesi talep edilen hayvanın,

İşletme tanımlama numarası:

Bireysel tanımlama numarası:

 

 

 

 

 

………………….. İl/İlçe Müdürlüğüne

 

Yanda bilgileri verilen sığır cinsi hayvanım için pasaport düzenlenmesini arz ederim.

 

Tarih

 

 

 

Yetiştiricinin,

Adı ve Soyadı :

Adresi:

Telefon :

Fax :

İmza

Pasaport düzenlenecek her bir sığır cinsi hayvan için doldurulur.


EK-8 : Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu Örneği

 

 

 

SIĞIR CİNSİ HAYVAN PASAPORTU

 

Hayvanın Doğduğu İşletmenin Adı ve İşletmenin Tanımlama Numarası:

Hayvanın Bireysel Tanımlama Numarası:

Cinsiyeti

Nevi

Irkı

Doğum Tarihi

Anasının Tanımlama No

Babasının Tanımlama No

 

         

Hayvanın Bulunduğu İşletmeler

Hayvanın Bulunduğu İşletmeler

İşletme No

İl

Geliş Tarihi

Çıkış Tarihi

İşletme No

İl

Giriş Tarihi

Çıkış Tarihi

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Ölüm/İşletmede Zorunlu Kesim Tarihi:

Destekleme veya Prim Ödemesi Tarihleri:

Satış/Kesim

Alış/Kesim

İşletme No, Yetiştiricinin Adı-Soyadı, Adresi, Tel No

Mezbaha veya Kombina Ruhsat No, Kesim Tarihi

İşletme No, Yetiştiricinin Adı-Soyadı, Adresi,Tel No

Mezbaha veya Kombina Ruhsat No, Kesim Tarihi

 

İmza,Tarih

 

İmza,Tarih

Yetiştiricinin, Pasaportu Tanzim Eden Yetkilinin,

Adı-Soyadı: Adı-Soyadı:

Adresi: Taşra Ünitesinin Adı:

Pasaport Kayıt No :

Tarih ve imza:

İmzası: Mühür:

Satış halinde ALICI’da kalacak kısım

——————————————————————————————————————————————————-

Hayvanın Doğduğu İşletme

Hayvanın Kulak No

Hayvanın İşletme ve Kulak No

Adı

Cinsiyeti

Nevi

Irkı

Doğum Tarihi

Ana Kulak No

Baba Kulak No

 

             

Satış/Kesim

Alış/Kesim

İşletme No, Yetiştiricinin Adı-Soyadı, Adresi, Tel No

Mezbaha veya Kombina Ruhsat No, Kesim Tarihi

İşletme No, Yetiştiricinin Adı-Soyadı, Adresi,Tel No

Mezbaha veya Kombina Ruhsat No, Kesim Tarihi

 

 

Tarih- imza

 

Tarih- imza

Yetiştiricinin, Pasaportu Tanzim Eden Yetkilinin,

Adı-Soyadı: Adı-Soyadı:

Adresi: Taşra Ünitesinin Adı:

Pasaport Kayıt No :

Tarih ve imza:

İmzası: Mühür:

Satış halinde SATICI’da kalacak kısım

Bu kısım hayvanın satışı halinde işaretli yerden kesilerek SATICI tarafından ilgili taşra ünitesine teslim edilir.

 


EK-9 : Buzağı Doğum Bildirim Formu

 

 

 

SIĞIR CİNSİ HAYVAN DOĞUM BİLDİRİM FORMU

Doğduğu işletmenin tanımlama numarası :

 

 

 

DOĞAN HAYVANIN,

Varsa Adı :

Doğum Tarihi :

(Gün, ay, yıl)

Cinsiyeti :

Doğum Şekli :

Doğum Tipi :

Irkı :

ANASININ

Varsa adı :

Tanımlama Numarası :

Irkı:

BABASININ

Varsa adı :

Tanımlama Numarası :

Irkı:

YETİŞTİRİCİNİN,

Adı-Soyadı:

Tarih-imza

………………İl/İlçe Müdürlüğü

Yetkili Adı-Soyadı :

Tarih-imza:

Mühür :


EK-10 : İşletmede Zorunlu Kesim/Ölüm Bildirim Formu

 

SIĞIR CİNSİ HAYVAN İŞLETMEDE ZORUNLU KESİM/ÖLÜM BİLDİRİM FORMU

Yetiştiricinin,

Hayvanın,

 

Adı-Soyadı:

Adresi:

 

 

 

Tel No:

 

Tanımlama Numarası :

 

İşletme Tanımlama Numarası :

 

Ölüm/ İşletmede Zorunlu Kesim Tarihi :

 

Ölüm/İşletmede Zorunlu Kesim Sebebi:

 

*Karkas veya Karkasların Gönderildiği Mezbaha veya Kombinanın Adı ve Adresi ile Gönderilme Tarihi:

 

 

 

………………………… İl/İlçe Müdürlüğüne

 

Yukarıda tanımlama numarası belirtilen hayvanın ölüm/işletmede zorunlu kesim nedeniyle kayıttan düşülmesini arz ederim.

 

 

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

*İşletmede zorunlu kesime tabi tutulan hayvanlara ait karkas veya karkasların mezbaha veya kombinaya gönderilmesi durumunda doldurulacaktır.


EK-11 Sığır Cinsi Hayvanlar için İşletme Kayıt Formu

 

SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İÇİN İŞLETME KAYIT FORMU (Tıklayınız)

Kontrol Bölümü

Denetimi Düzenleyen Merkez-Taşra Ünitesinin Adı:

İmza

Bu form en az 3 yıl saklanacaktır.

Sayfa No

Kontrol Tarihi:

Denetçinin Adı ve Soyadı: