EMBRİYO VE SPERMA ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

EMBRİYO VE SPERMA ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

 

Resmi Gazete Tarihi: 24/11/2001

 

Resmi Gazete Sayısı: 24593

 

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak

 

Amaç

 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; embriyo ve sperma üretimi yapmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak olan embriyo ve sperma üretim merkezlerinin açılış ve çalışma izinleri ile denetimleri, embriyo ve sperma üretilmesi, saklanması, dağıtılması, damızlıkların ithalatı, üretim merkezinde bulunan veya üretim merkezine kabul edilecek damızlıkların taşımaları gereken sağlık ve diğer özellikleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2 – Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak olan embriyo ve sperma üretim merkezlerinin kuruluş ve çalışma izinleri ile teknik ve hijyenik şartları, üretim merkezinde bulunan ya da üretim merkezine getirilecek damızlık hayvanların taşımaları gereken özellikleri, embriyo ve spermaların üretimi ve dağıtımını düzenleyen usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 3 – Bu Yönetmelik 28/02/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

 

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

 

Kişi ve Kuruluşlar: Gerçek ve tüzel kişileri,

 

Embriyo ve Sperma Üretim Merkezi: Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygun embriyo ve sperma üretimi ve dağıtımı yapacak üretim merkezlerini,

 

Üretim Merkezi Sorumlu Yöneticisi: Çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanların embriyo ve sperma üretimini yapan üretim merkezlerinin yönetim ve işletmesinden sorumlu veteriner hekimi, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile ipek böceği ve arı embriyo ve sperma üretimini yapan üretim merkezlerinde ise bu konularda eğitim almış yüksek okul ve fakülte mezunlarını,

 

Üretim Merkezi Teknik Personeli: Embriyo ve sperma üretiminde ve üretim merkezinin gösterdiği diğer faaliyetlerde çalışacak olan teknik elemanları,

 

Kuruluş İzni: Yer, proje ve planlarının Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, embriyo ve sperma üretimi yapacak üretim merkezinin kurulması için, Bakanlıkça verilen kuruluş izin belgesini,

 

Çalışma İzni: Bakanlıkça kuruluş izni verilmiş, kuruluş izninde öngörülen yer, proje ve planlarına uygun yapılmış, embriyo ve sperma üretimi yapacak üretim merkezinin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen çalışma izin belgesini,

 

Üretim İzni: Bakanlıkça çalışma izni verilmiş embriyo ve sperma üretim merkezinde bulunan damızlık hayvanlara Bakanlıkça verilen embriyo ve sperma üretim iznini,

 

İl Müdürlüğü Sorumlu Sağlık ve Teknik Personeli : Üretim merkezlerini denetlemek üzere İl Müdürlüğünün görevlendirdiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanlarla ilgili üretim merkezleri için veteriner hekimleri, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile arı ve ipek böceği ile ilgili tesislerde ise bu konularda eğitim almış yüksek okul ve fakülte mezunlarını,

 

Damızlık Hayvan: Yetiştirildiği ülkede veya yörede ırkına veya tipine özgü özellikleri gösteren yüksek verimli, hastalıklardan ari, damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası bulunan embriyo ve sperma üretiminde kullanılacak hayvanları,

 

Laboratuvar: Damızlık hayvan tanımında yer alan testleri yapmaya yetkili olduğu Bakanlıkça kabul edilmiş laboratuvarı,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Çalışma İzni

 

Kuruluş İzni

 

Madde 5 – Embriyo ve sperma üretmek üzere üretim merkezi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

 

a) Bu Yönetmeliğin (EK-1)’de uygun olarak üretim merkezi sahibi tarafından doldurulmuş bir adet beyanname,

 

b) Üretim merkezinin tüm bölümlerini içeren detaylı ve teknik kurallarına göre hazırlanmış bir adet proje üretim merkezi sahibince, bir dilekçe ile Bakanlığa gönderilir.

 

Bakanlıkça uygun bulunan üretim merkezlerine kuruluş izni verilir. Kuruluş izni iki yıl için geçerlidir. Bu süre içinde üretim merkezini bitiremeyen kişi ve kuruluşlara uygun görüldüğü takdirde, Bakanlıkça ek süre verilir.

 

Çalışma İzni

 

Madde 6 – Kuruluş izni alarak üretim merkezini onaylı projeye göre yapmış olan kişi ve kuruluşlar çalışma izni almak için ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler olmak üzere bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmek zorundadırlar.

 

a) Üretim merkezi sorumlu yöneticisinin, meslek odası ve noter onaylı iş sözleşmeleri,

 

b) Varsa üretim merkezinde çalışan laboratuvar uzmanlarının sayısı ve uzmanlık alanlarını gösterir belge,

 

c) Açılması istenen işyeri bir şirket ise şirketin kuruluşunu gösteren Ticari Sicil Gazetesi,

 

ç) Üretim merkezinde çalışacak elemanların zoonoz hastalıklar yönünden ari olduklarına dair sağlık raporları,

 

d) Embriyo ve sperma üretiminde kullanılacak olan ve Yönetmeliğin (EK-2)’de belirtilen listede adı geçen alet ve ekipmanların bulunduğuna dair beyanname.

 

İstenilen belgelerin uygun bulunmasından sonra Bakanlıkça oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından mahallinde inceleme yapılır ve Yönetmeliğin (EK-3)’de bulunan ön inceleme raporu düzenlenir.

 

Bakanlıkça, teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan üretim merkezine, kişi ve kuruluşlar adına üretim merkezinin bulunduğu adres için çalışma izni verilir.

 

Üretim İzni

 

Madde 7 – Embriyo ve sperma üretilmesi amacı ile üretim merkezinde bulunan damızlıkların her biri için Bakanlıktan üretim izni alınması zorunludur. Üretim izni alacak merkezler Bakanlığa ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan bir dilekçe ile başvururlar.

 

a) Bakanlıkça verilen çalışma izninin fotokopisi,

 

b) Embriyo ve sperma üretilecek olan damızlıkların embriyo ve sperma üretimine uygunluk belgesi,

 

c) Embriyo ve sperma üretiminde kullanılacak damızlıkların, Bakanlık talimatlarında yer alacak hastalıklardan ari olduğu, sperma verimi ve spermatolojik özellikleri de belirtilerek suni tohumlamaya uygunluğunun Bakanlığın uygun gördüğü laboratuvarlardan resmi olarak belgelenmesi,

 

ç) Üretimi yapılacak sperma porsiyonlarının dondurma ve saklanma biçimlerine ait bilgi,

 

d) Üretim merkezlerinde elde edilen her bir doz sperma, merkezin ismi veya kodu, spermanın üretim tarihi veya operasyon numarası, elde edildiği hayvanın ırkı ve kulak no’sunun, okunur halde yer aldığı payet örneği,

 

e) Üretim merkezinde bulunan hayvanların damızlık niteliğinde olmaları şarttır. Soy kütüğüne kayıtlı ise damızlık belgesi aranacaktır.

 

Gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde şartları uygun bulunan damızlıkların her biri için ayrı üretim izni verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sığır, Manda, Koyun, Keçi ve At Embriyo ve Sperma Üretim Merkezi Bölümleri, Bölümlerin Asgari Teknik ve Hijyenik Şartları

 

Sığır, Manda, Koyun, Keçi, At Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin İmar Durumu ve Bölümleri

 

Madde 8 – Sığır, manda, koyun. keçi, at embriyo ve sperma üretim merkezinde aşağıdaki bölümler bulunur.

 

a) İdari Bölüm,

 

b) Ekipmanın temizlenmesi ve sterilizasyon bölümü,

 

c) Sperma İşleme Odası,

 

ç) Sperma Depolama Odası,

 

d) Sperma Alma yeri,

 

e) Hayvan barınakları,

 

f) Ön Kabul Bölümü,

 

g) Yem Deposu.

 

Embriyo ve sperma üretim merkezleri, yerleşim merkezlerinden uzak, hayvan hareketlerinin olmadığı, hastalık bulaşma riskinin az olduğu yerlerde izole edilmiş bölüm olarak kurulmalıdır.

 

Sperma işleme odası sperma saklama odasından ve her ikisi de hayvan barınağından fiziksel olarak ayrı olmalıdır. Hayvan barınakları, sperma işleme, saklama bölümlerinin kolay temizlenip dezenfekte edilmesine imkan sağlayacak şekilde inşa edilmiş olmalıdır. Ön kabul bölümünün üretim merkezinin diğer bölümleri ile bağlantısı olmamalıdır. Laboratuvar ünitesi dışında sperma depolama odası kurulduğunda yukardaki şartlara haiz olacaktır.

 

Ön Kabul Bölümü: İzole edilmiş, temizlik ve dezenfeksiyon yapmaya elverişli, damızlık hayvanların test sonuçlarının alınabileceği ve en az bir ay süre ile barındırılabileceği yerler olmalıdır. Diğer hayvanlarla ilgili üretim merkezlerinde bulunacak asgari teknik ve hijyenik şartlar Bakanlıkça çıkartılacak talimatla belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Üretim Merkezi Sorumlu Yöneticisi ile ilgili Hususlar

 

Üretim Merkezi Sorumlu Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 9 – Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim merkezlerinde sorumlu yönetici çalıştırılması zorunludur. Üretim merkezi sorumlu yöneticisinin görevleri, sorumlulukları ve görevlendirmeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Üretim merkezinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden, damızlıkların sağlık kontrolü sonuçlarının İl Müdürlüğüne gönderilmesinden, personelin sağlık kontrolü ile eğitilmesinden, oluşan atık ve artıkların çevreye zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından, üretilen embriyo ve spermalarla ilgili muayene ve değerlendirme sonuçları ile Bakanlıkça istenilen kayıtların tutulmasından ve istenilen belgelerin Bakanlığa gönderilmesinden,

 

b) Üretim merkezinde bulunan damızlık hayvanların her biri için ayrı bir dosya tanzim ettirilerek tüm sağlık kontrolleri, aşılamaları, ırk detayları, doğum tarihleri ve benzeri kayıtların düzenli tutulmasından,

 

c) Denetim defterini üretim merkezinde bulunan malzemelerin listesini, lüzumlu plan ve krokileri, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri muhafaza edilmesinden ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesinden,

 

ç) Çalışma plan ve programının hazırlanmasından, sorumludur. Üretim merkezi sorumlu yöneticisi, çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Embriyo ve Sperma Üretim Merkezlerinin Çalışması, Denetimi, Damızlıkların Üretim Merkezine Kabul Edilmeden Önce Sahip Olması Gereken Özellikler

 

Çalışma ve Denetimle İlgili Hususlar

 

Madde 10 – Embriyo ve sperma üretim merkezleri aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

 

a) Üretim merkezleri ürettikleri embriyo ve spermaları, suni tohumlama izni olan kişi veya kuruluşlara verebilir.

 

b) Üretim merkezleri, üretilen embriyo ve spermaların dağıtımı ile ilgili kayıtları tutmak zorundadır.

 

c) Üretim merkezleri, embriyo ve spermanın alındığı damızlık materyalin adı, kulak no’ su ve benzeri işaretlerinin yazıldığı irsaliyeyi alıcıya vermek zorundadır.

 

ç) Üretim merkezleri damızlıkların sperma verim ve kalite kontrollerini yaptırmak zorundadır. Verim ve kalite kontrolleri sonucu uygun olmayanlar üretim merkezinden çıkarılarak üretim izinleri iptal edilir.

 

d) Her bir tohumlama dozunda bulunması gereken asgari motil spermatozoa miktarı Bakanlıkça belirlenen miktardan az olamaz,

 

e) Üretilen spermaların her mililitresinde bulunacak antibiyotiklerin ve koruyucu maddelerin miktarı Bakanlıkça belirlenen miktardan çok olamaz,

 

f) Üretim merkezleri, embriyo ve sperma üretiminde kullandıkları damızlıkları periyodik olarak Bakanlıkça talimatla belirlenecek sağlık kontrolüne ait testlere tabi tutarak sonuçları Bakanlığa göndermek zorundadır.Yapılan sağlık kontrolündeki testlerden herhangi biri pozitif sonuç verdiğinde son negatif testten sonra toplanmış spermalar imha edilir. Bu damızlık üretimden çıkartılarak üretim izni iptal edilir. Herhangi bir damızlığa ait testin pozitif sonuç vermesi durumunda; son negatif testin uygulandığı günden itibaren, merkezdeki diğer hayvanlardan toplanmış olan embriyo ve spermalar ayrı bir depoda saklanır ve merkezin sağlık statüsü yeniden oluşturulana kadar kullanılmaz.

 

g) Üretim merkezlerinde sadece embriyo ve sperması alınacak damızlık nitelikli aynı tür hayvanlar bulundurulur.

 

h) Üretim merkezinde sperma üretiminde kullanılmakta olan damızlıklar tabii aşım ve diğer amaçlar için kullanamaz.

 

ı) Üretim merkezinde bulunan hayvanlar Bakanlıkça belirlenen yıllık aşılama programına uygun bir şekilde aşılanacaktır.

 

Denetim Defteri

 

Madde 11 – Üretim merkezleri, İl Müdürlüğü sorumlu sağlık ve teknik personelince ayda bir kez olmak üzere denetlenir. Bu denetlemeler sonucu düzenlenen rapor Bakanlığa gönderilir.

 

Üretim merkezleri yılda en az bir kez Bakanlıkça oluşturulacak bir komisyonca yerinde denetlenir.

 

Bu denetimlerde tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir ve bu defter üretim merkezi sorumlu yöneticisi tarafından muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce denetimde tespit edilen eksikliklerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için üretim merkezine yazılı uyarıda bulunur ve üretim merkezi uyarı tebligatı tarihinden sonra 30 gün içerisinde eksiklikleri gidermek ve almış olduğu tedbirleri bir rapor halinde İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

 

Üretim Merkezlerine Damızlık Erkek Hayvanların Temini ve Üretim Merkezine Kabul Edilmeden Önce Sahip Olması Gerekli Şartlar

 

Madde 12 – Üretim merkezlerine yurt içi veya yurt dışından alınacak damızlık hayvanlarda aranacak şartlar Bakanlıkça çıkarılacak talimatla belirlenir.

 

Personel Bildirimi

 

Madde 13 – Embriyo ve sperma üretim merkezleri, sorumlu yöneticisinin dışında en az bir Veteriner hekim ve bir üretim merkezi teknik personeli istihdam etmelidir. Çalışan personel için, yılda bir kez personel bildirim çizelgesi üretim merkezince düzenlenerek Bakanlığa gönderilmek üzere İl Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca, üretim merkezinde çalışan personelin, gerek kendisinin ve gerekse çalıştığı işverenin tasarrufu ile işten ayrılması durumunda, keyfiyetin 1 ay içerisinde Bakanlığa gönderilmek üzere İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Sorumlu yöneticinin görevden ayrılması durumunda en geç 1 ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre, yeni bir üretim merkezi sorumlu yöneticisinin göreve başlatılması zorunludur. Uzmanlık veya akademik kariyer yapmış yabancı uyruklu şahıslar ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ülkemizde çalışma izni almadan herhangi bir şekilde üretim merkezinde çalıştırılamaz.

 

Tutulması Gerekli Kayıtlar

 

Madde 14 – Üretim merkezinde, faaliyet alanına, giren; üretim, sağlık ve diğer hususlarla ilgili bir kayıt ve arşiv sistemi bulundurulur. Kayıt sisteminde dosyalamada, anlaşılırlık ve güvenirlilik esaslarına uyulur. Üretim merkezinde kullanılacak denetim defteri, merkezin bulunduğu İl Müdürlüğünce her sayfası numaralandırılıp mühürlendikten sonra kullanılır. Bu defterler sürekli saklanır.

 

Üretim Kontrolü

 

Madde 15 – Embriyo ve spermanın üretimi ve kontrolü ile ilgili bir kontrol defteri tutmak zorunludur. Bu deftere, damızlıkların kulak numaraları ve benzeri işaretleri, embriyo veya spermanın üretim tarihi ve miktarı, sperma sulandırıcısının bileşimi ve katılan antibiyotikler ile spermanın dondurulması, makroskopik ve mikroskopik muayeneleri sonucu elde edilen bulgular, kontrol tarihi de belirtilerek kayıt edilecektir.

 

Üretim merkezleri, İl Müdürlüğü sorumlu sağlık ve teknik personeli huzurunda, üretim merkezindeki her erkek damızlıktan yılda bir kez olmak üzere usulüne uygun iki adet numune alınarak , numune tutanağı tutulur. Numunelerden biri merkezin laboratuvarında tutulur diğeri ise saklanmak üzere Bakanlık laboratuvarına gönderilir.

 

Bakanlıkça gerek görüldüğünde alınan numune Bakanlığın uygun gördüğü suni tohumlama laboratuvarında kontrol edilir. Kontrol sonucuna itiraz olduğu takdirde başka bir referans laboratuvarında ikinci kez kontrol edilir. İkinci kontrolden sonra çıkan sonuç kesindir.

 

Referans laboratuvarı tarafından yapılan DNA testi ile spermanın payette belirtilen boğaya ait olmadığının saptanması halinde o tarihe kadar damızlıktan elde edilen spermalardan rastgele alınan örneklerle test yenilenir, bunlarda da aynı durumun görülmesi halinde damızlığa ait spermalar imha edilir. Söz konusu durumun tekerrür etmesi durumunda merkezin çalışma izni iptal edilir.

 

Üretilen embriyo ve spermalar, üretim tarihinden itibaren depolama odasında, 30 gün bekletilerek herhangi bir hastalık çıkmaması halinde kullanılır.

 

Sperma İmhası

 

Madde 16 – Embriyo ve spermaların üretimi ile ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum tespit edildiğinde spermalar 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’na ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak İl Müdürlüğünce imha edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM : İl Müdürlüklerinin Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri ile İlgili Yükümlülükleri

 

İl Müdürlüklerinin Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri ile İlgili Yükümlülükleri

 

Madde 17 – İl Müdürlükleri, İllerinde bulunan üretim merkezleri ile ilgili olarak;

 

a) Üretim merkezi faaliyetlerini kontrol etmek üzere bir sorumlu sağlık veya teknik personeli görevlendirir.

 

b) İl Müdürlüğü üretim merkezini denetleyecek sorumlu personelin görevlerini eksiksiz yerine getirmesinden ve üretim merkezi ile ilgili Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin zamanında Bakanlığa ulaştırılmasından sorumlu olacaktır.

 

c) Bu Yönetmelik hükümleri dahilinde üretim merkezlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için merkezin uyarılmasından ve süresi içinde giderilmeyen eksikliklerle ilgili olarak Bakanlığa bilgi verilmesinden İl Müdürlüğü sorumludur.

 

ç) İlde denetimle ilgili görevlendirilen sorumlu sağlık veya teknik personeli görevini tam olarak yerine getirmesi için gerektiğinde üretim merkezlerinde ve bu Yönetmelikte geçen diğer konularla ilgili olarak, Bakanlığa bağlı üretim merkezlerinin birinde eğitilmesi İl Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM : Cezai Hükümler, Kapatma ve Değişiklik

 

Cezai Hükümler

 

Madde 18 – Embriyo ve sperma üretim merkezleri bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmemesi halinde 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

 

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

 

Madde 19 – Çalışma izni almış üretim merkezlerinin Bakanlığın izni olmadan; Laboratuvarlarını kısmen veya tamamen yenilenmesi, herhangi bir amaçla merkeze ek ünite yapılması gibi herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Bakanlığın bu gibi tadilatlara izin vermesi durumunda Yönetmelikte geçen bilgi ve belgeler tekrar istenebilir. Verilen çalışma izni; izin verilen kişi ve kuruluşlar, adres ve faaliyet alanı için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Üretim merkezinin kapatılması, unvan veya sahip değiştirmesi hallerinde durum asgari 1 ay önceden İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa bildirilir. Değişikliklerle ilgili bilgi ve belgelerle, Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izninin aslı Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni çalışma izni düzenlenir.

 

Çalışma izninin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması durumunda, ekinde gazete ilanı ve tahrip olmuş izin belgesi bulunan bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat edilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklamada yapılarak çalışma izni yenilenir. Üretim merkezinin faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde Bakanlık bilgilendirilir.

 

Üretim merkezlerinde Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine göre ihbarı mecburi hastalıklardan biri tespit edildiğinde, durum derhal İl Müdürlüğüne bildirilir. Üretim merkezi sorumlu yöneticisi bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde Bakanlığa karşı sorumlu olup üretim merkezi hakkında Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve talimatları uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

 

Talimatların Hazırlanması

 

Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik talimatlar Bakanlıkça hazırlanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Madde 21 – Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu ve 4084 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ” Sığır Sun’i Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve ” Sun’i Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kalkar.

 

Özel Hüküm Bulunmaması Durumu

 

Madde 22 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

 

Geçici Madde(corpus)

 

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurulmuş ve Bakanlıkça çalışmasına izin verilmiş üretim merkezleri azami 6 ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmek ve bir yıl içerisinde merkezlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek ve yeni çalışma izni almak zorundadırlar. Bakanlıkça geçmişteki bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenir. Gerekirse mahallinde inceleme yapılarak uygun görülenlere yeni çalışma izni verilir.

 

Yürürlük

 

Madde 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.